27-10-2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ "СОЛАР 77" ЕООД, гр. ТЕТЕВЕН за ивестиционно намерение за "Подравняване и почистване на терен, изграждане на система за капково напояване в землището на с. Веселиново ЕКАТТЕ 10762, общ. Смядово, обл. Шумен, имот с № 000400", по плана за земеразделяне, с цел по нататък създаване на биологично чисти овощни градини с насаждения от орехи на обща площ от 499,792 дка. - тук

Информация по Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - тук

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.


27-10-2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ "ОРТО МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. ПЛОВДИВ за инвестиционно намерение за "Подравняване и почистване на терен, изграждане на система за капково напояване в землището на с. Веселиново с ЕКАТТЕ 10762, общ. Смядово, обл. Шумен, имот с № 000398", по плана за земеразделяне, с цел по нататък създаване на биологично чисти овощни градини с насаждение от орехи на обща площ от 523,907 дка. - тук

Информация по Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - тук

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.


27-10-2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ "ИВАЛЕКС - КМ" ЕООД, гр. СОФИЯ за инвестиционно намерение за "Подравняване и почистване на терен, изграждане на система за капково напояване в землището на с. Веселиново с ЕКАТТЕ 10762, общ. Смядово, обл. Шумен, имот с № 000397", по плана за земеразделяне, с цел по нататък създаване на биологично чисти овощни градини с насаждения от орехи на обща площ от 511,850 дка. - тук

Информация по Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - тук

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.


17-10-2014 г.

ОБЩИНА СМЯДОВО

На основание чл. 111, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

      Открит обществен достъп до документацията за преразглеждане и последващо изменение на издадено Разрешително за експлоатация № 58/2007 г. по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), изменено с Решение № 01-58/2009 г., изменено с Решение № 02-58/2013 г. на предприятие с висок рисков потенциал "Максам СЕ България" ЕАД - площадка гр. Смядово с оператор "Максам СЕ България" ЕАД, гр. Габрово във връзка с предвидена промяна в работата на предприятието - обработка на вторичен тротил (топене и люспиране) от делаборация на мини, снаряди и други боеприпаси.

      Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 месец, всеки работен ден в периода от 17.10.2014 г. до 17.11.2014 г., в сградата на общината, пл. "Княз Борис I" №2, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Димитрина Маринова - Началник отдел "Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци", тел. 05351/2130.

 


 

На 14.05.2014г. във физкултурния салон на СОУ”Св.Св. Кирил и Методий” гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ще се проведе  Четиринадесета национална ученическа викторина по безопасност на движението по пътищата „Да запазим децата на пътя”

 

 

 

 


 

 

 

 


Сайтът на Регионалната инспекция по околната среда и водите е най-прозрачна сред институциите в областта, показва изследване на Програма "Достъп до обществена информация". Според проучването нито една институция или община не е постигнала максимума от точки.

Това е проучване, което оценява интернет страниците на административните структури на изпълнителната власт в страната. За периода 3 февруари – 3 март 2014 г. са прегледани и оценени 534 страници на 535 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво.

На второ място по прозрачност е класирани сайтовете на община Смядово и община Шумен. Първите три институции са получили съответно – 42.5 и 36.1 точки от максималните 69.4.

На последните места по прозрачност са сайтовете на община Върбица, Областна администрация – Шумен и община Каолиново съответно с 20.0, 18.1 и 16.1 точки.

По време на проучването 118 институции не са отговорили изобщо, от които 4 са министерства. Това са Министерството на инвестиционното проектиране, което е на последно място в рейтинга на централните органи на власт, Министерството на околната среда и водите, Министерство на културата и Министерството на регионалното развитие.


Заповед пожароопасен сезон 2014 г.


Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за държавен служител за длъжността: Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци” в Дирекция „Специализирана администрация” към общинска администрация Смядово.

 

 

З А П О В Е Д

  ,

гр. Смядово, ……….2014г.

на Кмета на Община Смядово

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

НАРЕЖДАМ

 І.ОБЯВЯВАМ КОНКУРС: за назначаване на държавен служител на  свободната длъжност: Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци” в Дирекция „Специализирана администрация” към общинска администрация - Смядово.

ІІ. КАНДИДАТИТЕ ДА ОТГОВАРЯТ НА УСЛОВИЯТА:

1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

(2) Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

3. е народен представител;

4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

6. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.

 7.да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по екология и опазване на околната среда; ІІІ.МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. степен на образование – висше степен „бакалавър”;

2. професионален опит – 4 години;

3. или ранг –ІІІ младши;

  ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ, НОСЕЩИ ПРЕДИМСТВО НА КАНДИДАТИТЕ:

1. Предпочитана специалност, по която е завършено образованието:

· Екология и опазване на околната среда;

· Завършено образоване в сферата на хуманитарните дейности;

· Опит в разработването на стратегии, планове, програми свързани с регионалното, териториалното и селищното развитие и др.;

· Опит в управление на проекти финансирани със средства от ЕС;

· Опит в областта на обществените поръчки;

2. Компютърна грамотност;

V.ОБЛАСТ НА ДЕЙНОСТ: Участва при формирането и провеждането на държавната и общинската политика в общината съгласно дейността и функциите на отдела. Изучава, анализира, разработва и предлага експертни становища, оценки и решения по проблемите касаещи местни данъци и такси, екология, хуманитарни дейности и регионалното развитие на общината, както и по всички въпроси касаещи длъжността. Да взема стратегически и тактически управленски решения свързани с управлението на регионалното развитие на общината.

 

 .ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА: Ръководство, организация, координация и осъществяване на контрол в отдел “Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци””.

VІІ.КОНКУРСЪТ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

· Решаване на тест

· Интервю

VІІІ.КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА подават писмено заявление за участие в конкурс за съответната длъжност, по образец - съгласно Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, като представят следните документи:

1. документ за самоличност;

2. пълномощно /при подаване на документите от пълномощник/

3.Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: че е пълнолетен/на български/ска гражданин/ка, не е поставен/а под запрещение, не е осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен/а по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

4. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността и компютърна грамотност;

5. копие от документи, удостоверяващи продължителността на придобития професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка/;

6.Автобиография.

ІX.МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

Документите следва да бъдат подадени лично от кандидата или чрез пълномощник на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” №2 в Информационен център на Общинска администрация, гр. Смядово, всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 часа в 14-дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса в един централен ежедневник или местен ежедневник.

X.СПИСЪЦИТЕ И ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА се обявяват на таблото, находящо се в Информационен център на Общинска администрация, гр.Смядово и се публикуват в електронната страница на общината.

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване едновременно до един централен ежедневник, Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, да се публикува на сайта на община Смядово и на информационното табло на община Смядово, намиращо се на първия етаж на сградата.

Всички други съобщения и списъци във връзка с конкурса, ще се поставят на Информационното табло на община Смядово.

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово