Устройствен правилник


Правилникът съдържа :

  1. Общи положения
  2. Устройство и организация на работата на Общинския съвет
  3. Председател на Общински съвет
  4. Ръководство на Общински съвет
  5. Комисии на Общински съвет
  6. Заседания на Общински съвет
  7. Внасяне, разглеждане и приемане на проектите
  8. Преходни и заключителни разпоредби


ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общински съвет