ДОБРЕ ДОШЛИ В ОФИЦИАЛНАТА УЕБ СТРАНИЦА НА ОБЩИНА СМЯДОВО!

 

 

 

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на община Смядово

 

АДРЕС:

гр. Смядово, обл. Шумен, пл. "Княз Борис І" № 2

Работно време: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00 часа

За контакт: Телефон: +359 5351 2033, +359 5351 2130, +359 5351 2808

Факс: +359 5351 2226

E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, www.smyadovo.bg

 При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създалите се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението, е необходимо да се обадите на телефони на дежурните по Общински съвет за сигурност: 05351 2163 или  мобилен: 0886766899


 


 

Уважаеми съграждани,

Поздравявам всички вас с 21 ноември - Празника на Смядово!

В дни като този, още повече осъзнаваме колко много ни свързват не само гордото историческо минало, посланията, мъдростта и духът на предците ни и ролята на семейството за нашето съхранение като нация.

Обединява ни и волята заедно да израстваме като съвременно общество, да следваме принципите на демокрацията и европейските ценности, да градим свой образ пред света, да бъдем сред първите.
Нека оставим своя забележима следа в достойния път на нашия град.

Честит празник!

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на община Смядово

 

 


 

ДАРИ ОБЯД

За трета поредна година в община Смядово отвори врати „СОЦИАЛНА ТРАПЕЗАРИЯ“. В нея всеки делничен ден между 180 и 250 социално слаби граждани получават безплатен топъл обяд. Инициативата се осъществява от Община Смядово, с любезното съдействие на Български червен кръст.

В навечерието на най-светлите празници търсим Вашата помощ, за да продължим тази инициатива. Нека всички заедно да отворим сърцата си и да помогнем, нека дарим топъл обяд!

Всички физически и юридически лица, съпричастни с благотворителната кауза, могат да дарят хранителни продукти или финансови средства.

 

Телефон за връзка:

05351/2033

 


 

22-08-2014

 

ДО

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО

ОСВЕДОМЯВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


На основание чл. 27, ал. 2 от ЗОП, Ви съобщавам, че на 22.08.2014 г. Община Смядово публикува в Регистъра на обществените поръчки и на интернет страницата си в секция „Профил на купувача” обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Строително-монтажни работи по проект „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо” по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”.

Цялостна информация за обществената поръчка може да се намери в портала на обществените поръчки или в интернет страницата на Община Смядово.

 

С уважение,

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/

Кмет на Община Смядово

 

 


 

 

ВАЖНО!!!

Във връзка с предстоящ плануван ремонт за смяна на съществуваща прелезна настилка с еластична настилка на ЖП прелез на км. 25+340 в гара Смядово по 26-та жп линия по път SHU1133/ІІ-73, Смядово-Веселиново/ - жп гара Смядово - Смядово/ІІІ-7302/, прелезът ще бъде затворен за движение на МПС на 26-08-2014 от 05:30 до 17:00 на 28-08-2014.

За да се избегне прекъсване на движението на МПС, съгласно разработения проект по част ВОД е формиран обходен маршрут през жп прелез на път ІІІ-7302/Смядово-В. Преслав/.

 

  

45 ГОДИНИ СМЯДОВО ГРАД

Предстои отбелязването на 45 години от обявяването на Смядово за град. Във връзка с това през месец Август са предвидени множество културни и спортни мероприятия.

 

 

 


 

ВАЖНО!

ДО

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО

ОСВЕДОМЯВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ

по

чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето и на основание чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП, Ви съобщавам, че на 10.07.2014 г. Община Смядово публикува в портала на обществените поръчки и на интернет страницата си публична покана, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране на следният инвестиционен проект: Подобряване на пътните настилки и подмяна на водопроводната мрежа на улици от уличната мрежа на гр. Смядово, община Смядово

Поръчката предвижда изготвянето на инвестиционен проект за следните обекти:

ул. Захари Величков - от ул. "Петлешков" до ул. "Ив. Вазов"

ул. "Ив. Вазов" от ул. "Г.С. Раковски до ул. Захари Величков"

ул. "Райна Княгиня" от ул. "Хр. Ботев" до ул. "Ст. Караджа"

ул. "Априлско въстание" от ул. "Бенковски" до ОТ 14

ул "Априлско въстание" от ОТ 14 до ул. "Ген. Заимов"

ул. "Генерал Заимов" от ул. "Априлско въстание" до ул. "Черноризец Храбър".

Прогнозната стойност на поръчката е  45 000 лв.  без  ДДС, а източника на финансиране е общинският бюджет.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.00 ч. на 21.07.2014 г. на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2  - Деловодство.

Офертите ще бъдат отворени на 22.07.2014 г. от 10:00 ч. от комисия, назначена от възложителя.

Цялостна информация за обществената поръчка може да се намери в портала на обществените поръчки или в интернет страницата на Община Смядово.

 

С уважение,

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/

Кмет на Община Смядово

 


От 01.04.2014 в гр. Смядово стартира нова социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, по проект на Община Смядово, одобрен за финансиране от Фонд „Социална закрила“. Проекта ще се изпълнява в периода от 01.04.2014 до 31.12.2014. Адресът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция е гр. Смядово, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 8/Клуб на инвалида/. Центърът ще бъде отворен всеки работен ден от 09:00 до 17:00ч.

Продължителността на проекта в рамките на бюджетната година е 9 месеца от 01/04/2014 до 31/12/2014.

Общият бюджет на проект "Център за социална рехабилитация и интеграция" /ЦСРИ/ възлиза на 23 429 лева, от които 18 569 лв. са финансирани от Фонд «Социална закрила» и 4860 лева са от «собствен принос».

Всички желаещи да ползват услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция“ могат да подават заявления и придружаващия комплект от документи всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00часа в Информационния център на Община Смядово.

Цялото съобщение можете да прочетете тук.

Заявление за ползване на услугата можете да изтеглите от тук.

 


Община Смядово изпълнява проект „Създаване на Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в УПИ І, квартал 25 по плана на село Веселиново, община Смядово”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PО001-5.2.13-0003-С0001 по схема BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. повече ...