Наредби на Общински съвет

 1. НАРЕДБА № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общинското имущество на територията на Община Смядово

 2. НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община СМЯДОВО

 3. НАРЕДБА за рекламната и информационната дейност на територията на община СМЯДОВО

 4. Общинска програма за управление на отпадъците

 5. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общински съвет

 6. НАРЕДБА за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 7. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2011 ГОДИНА

 8. НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 9. НАРЕДБА за пожарна безопасност

 10. НАРЕДБА за управление на отпадъците

 11. НАРЕДБА за съставянето, изпълнението и отчитането  на общинския  бюджет  на Община  Смядово/отменена с Решение № 310 по Протокол № 13 от 18.12.2013г./

 12. НАРЕДБА за реда на провеждане на търговска дейност на територията на Община Смядово

 13. НАРЕДБА за гробищните паркове на територията на Община Смядово

 14. НАРЕДБА за управление на Общинските пътища

 15. НАРЕДБА за разполагане и ползване на преместваеми обекти за търговия и услуги

 16. ЕТИЧЕН КОДЕКС

 17. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Смядово

 18. Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Смядово

 19. Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти

 20. Наредба за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Смядово
 21. Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Смядово
 22. Наредба за управление на горските територии, собственост на община Смядово
 23. Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Смядово
 24. Правилник за дейността на Общинско предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство"
 25. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Смядово
 26. Правилник за удостояване със званието "Почетен гражданин"
 27. Наредба за управление на отпадъците на територията на община Смядово