Селско стопанство

Растениевъдство
Най-голямо разпространение имат земите от IV категория (41 403.041 дка), разположени във всички населени места, с изключение на с.Жълъд. Земите от II категория (206.868 дка), находящи се в с.Ново Янково дават най-високи добиви и доходи. На второ място по разпространение са земите от V категория (40 124.665 дка). В южната част на Община Смядово (планинските райони) – Риш, Веселиново и Александрово земеделската земя не е много подходяща за отглеждането на зърнени и житни култури. На нископродуктивните земеделски земи виреят и се отглеждат предимно етерично-маслени култури (лавандула).
Подходящите природни дадености позволяват създаване на трайни насаждения (ябълки, праскови, череши, хмел и др.) и зеленчукови култури, което ще доведе до увеличаване на местната ангажираност и създаване на нови работни места.
На територията на Община Смядово са регистрирани 55 бр. земеделски производители, които се занимават основно с отглеждането на животни (говеда, овце, свине, пчели, зайци) и култури (пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед).
Интерес представляват земеделските земи с минимум 500 дка. Обработваемата земя е раздробена на малки парцели. На територията на общината няма общински масив по-голям от 180 декара.
През последните години се наблюдава голям спад в отглежданите площи с десертни и винени сортове лозя, изоставени в резултат от липсата на добър пазар. От 5500 дка обработваеми лозови насаждения през 1998 година към настоящия момент се обработват около 330 дка, но климатичните особености дават възможности за създаване на нови лозови насаждения.

Животновъдство
През последните години значително нараства броя на животните, отглеждани на територията на Община Смядово, но преобладава променливост в изкупните цени на готовата продукция от месо, мляко и млечни продукти.
Най-характерно за Община Смядово е отглеждането при пасищни условия на черната източно-балканска порода свине, от чието месо се е изработвала още от 1924 година прочутата Смядовска луканка във  фабрика “Глиган”. Отглеждането на животни се извършва предимно в личните стопанства, обслужвани от три ветеринарномедицински практики със седалища: гр.Смядово, с.Веселиново и с.Янково. Най-крупните животновъди на територията на Община Смядово са ЕТ”Валентин Василев” – свиневъдство и “Румил” АД - говедовъдство.
В с.Янково и с.Александрово се намират 2 микроязовира, подходящи за напояване на земеделски площи и за произвеждане на риба. Традиционно е отглеждането на птици, основно кокошки носачки за задоволяване на лични потребности. Рязко нараства и броя на пчелните кошери, в резултат от добрия пазар на пчелен мед и в тази връзка съществуват подходящи условия за изграждането на предприятие за преработка на пчелен мед.