Предоставяни административни услуги

 

І. Административно-технически услуги по устройство на територията:

1. Издаване на скица за недвижим имот

Необходими документи:

Документи за собственост или за учредено право на строеж; стара скица

Срок - 7 дни, Такса – 10.00 лв.

2. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - виза за проектиране (чл. 140, ал. 2 от ЗУТ)

Необходими документи:

Документи за собственост; оригинална скица на паус

Срок - 14 дни, Такса – 15.00 лв.

3. Заверка на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Необходими документи:

Документи за собственост; оригинална скица на паус

Срок - 3 дни, Такса – 5.00 лв.

4. Одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, ал.1) и издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения (чл. 148, ал.1, чл. 152 от ЗУТ и узаконяване на строежи по §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ) – 0,2% от стойността на проекта

5. Издаване на разрешение за възлагане на изработване на ПУП (чл. 124, ал.2 от ЗУТ) - безплатно

6. Одобряване и обявяване на проекта за ПУП (чл. 124 и чл. 129 от ЗУТ) - безплатно

7. Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП (чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ)

Необходими документи:

Документи за собственост на имота, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно; скица с предложение за изменение на ПУП; други документи, свързани с посоченото основание

Срок - 14 дни, Такса – 10.00 лв.

8. Одобряване и обявяване на проекта за изменение на ПУП (чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ)10.00 лв.

9. Издаване на разрешение за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл.150, ал. 1 от ЗУТ) – 10.00 лв.

10. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл. 150, ал. 3 и 4 от ЗУТ) – 0,2% от стойността на проекта, но не по малко от 50.00 лв. и не повече от 1 500 лв.

11. Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен инвестиционен проект (чл. 150, ал. 4 на ЗУТ) - 20.00 лв.

12. Издаване на разрешение за строеж на обекти, за които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти (чл. 147, ал. 1 от ЗУТ) – 15.00 лв.

13. Издаване на разрешение за строеж на огради (чл. 48 от ЗУТ) – 15.00 лв.

14. Заверка на строително разрешение (чл. 153, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ) – безплатно

15. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, които не са свързани трайно с терена (чл. 56 от ЗУТ – в частни имоти) – 20.00 лв.

16. Одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни материали – 10.00 лв.

17. Присъствие при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (чл. 223 на ЗУТ) – безплатно

18. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа (чл. 159, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ) – безплатно

19. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) – 120.00 лв.

20. Съставяне на констативен акт за незаконно строителство по чл. 224, ал. 2 от ЗУТ) – безплатно

21. Издаване на акт за узаконяване на строеж (§ 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ) – 0,8 % от стойността на проекта

22. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени обекти в цифровия модел и кадастралните планове (чл. 52 от ЗКИР и § 4 от Наредба № 4 за ОСИП) – 5.00 лв.

23. Изготвяне на градоустройствена основа за разрешаване на временни строежи (чл. 49, чл. 50 и чл. 56 на ЗУТ) – 10.00 лв.

24. Допускане за изработване на ПУП в неурегулирани територии (чл. 59 и чл. 60 на ЗУТ) – безплатно

25. Съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект (чл. 141, ал. 1, чл. 143 и чл. 144) - 0,3 % от стойността на проекта

26. Одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, ал. 1 от ЗУТ) – 0,2% от стойността на проекта

27. Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства (чл. 72 от ЗУТ) – 15.00 лв.

28. Издаване на разрешение за ползване на части от тротоари, улични плана и др. за строителни площадки – 5.00 лв.

29. Заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж – 5.00 лв.

30. Издаване и заверяване на копие от разрешение за строеж – 3.00 лв./стр.

31. Одобряване на проекти и издаване на разрешения за строеж за благоустрояване на терени пред стационарни търговски обекти – 20.00 лв.

32. Приемане и съхраняване на екзекутивна документация (чл. 175 от ЗУТ) – 0,2% от стойността на проекта

33. Издаване на удостоверение за степен на завършеност (чл. 181 от ЗУТ) – 5.00 лв.

34. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж (чл. 12 от Норми за данъчна оценка на недвижими имоти – приложение № 2 към ЗМДТ) – 5.00 лв.

35. Издаване на заповед за прокарване на временни пътища (чл. 190, ал. 6 на ЗУТ)– 5.00 лв.

36. Учредяване на право за преминаване през чужд имот, прокарване на съоръжения и инсталации за определен срок (чл. 193, ал. 3 на ЗУТ) - процедура

37. Освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение (чл. 195 от ЗУТ) - безплатно

38. Издаване на удостоверение за реално определени части от поземлен имот(чл. 200от ЗУТ) – 5.00 лв.

39. Издаване на удостоверение за реално определени части от сграда(чл.202 и чл.203 от ЗУТ) – 5.00 лв.

40. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж (§ 16 от ДР на ЗУТ) – 7.00 лв.

41. Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план (чл. 134, ал.2, т.2 от ЗУТ и § 4, ал. 1, т.2 от ЗКИР) - безплатно

42. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот – 5.00 лв.

43. Урегулиране на поземлени имоти – създаване на първа регулация (чл. 16 и чл. 17 от ЗУТ) - безплатно

44. Изготвяне на копие от реперен карнет - безплатно

45. Изготвяне на извадка от трасировъчен карнет - безплатно

46. Изготвяне на констативни актове за непълноти и грешки в кадастрален план - безплатно

47. Издаване на удостоверение за факти от кадастрален, регулационен и застроителен план - 5.00 лв.

48. Издаване на удостоверение за попълнен кадастър – 3.00 лв.

49. Отразяване в разписния списък към кадастралния план на промени в собствеността на недвижими имоти, настъпили след одобряването му - безплатно

50. Издирване на собственост на граждани по разписни списъци - безплатно

51. Попълване на приложение от данъчна декларация – 2.00 лв.

52. Изпращане на възражения до окръжния съд (чл. 215 от ЗУТ) - 5.00 лв.

53. Издаване и заверяване на копие от проектна документация - безплатно

54. Изготвяне на извадка от действащ устройствен план -5.00 лв.

55. Изготвяне на писмена справка за предвиждания на действащи планове -5.00 лв.

56. Издаване на заверено препис-извлечение от решение на ОЕСУТ – 2.00 лв./стр.

57. Издаване на удостоверение за вида на конструкцията на съществуващи сгради – 5.00 лв.

58. Издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение - 5.00 лв.

59.Съставяне на протоколи за нанесени щети в частни жилища на физически и юридически лица – безплатно

 

ІІ. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне:

1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Необходими документи:

Съобщение за раждане от здравно заведение; лична карта; заверен препис от акт за раждане съставен в чужбина; съдебно решение; лична карта на обявител, родител или осиновител, който получава удостоверението

Срок - 7 дни, Такса – безплатно

2. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 5.00 лв.

3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Необходими документи:

Лични карти; медицински свидетелства; документи за семейно положение - декларация; съдебно решение и др.

Срок - 7 дни, Такса - безплатно

4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 5.00 лв.

5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Необходими документи:

Съобщение за смърт от здравно заведение; лична карта; препис от акт за смърт съставен в чужбина; съдебно решение представено от заявителя

Срок - 7 дни, Такса – безплатно

6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса; проверка на правен интерес

Срок - 3 дни, Такса - 5.00 лв.

7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

Необходими документи:

Лична карта; документ за доказване на правен интерес; други официални документи; документ за платена такса

Срок - 14 дни, Такса - 5.00 лв.

8. Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи:

Лична карта; препис-извлечение от акт за смърт; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 5.00 лв.

9. Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейството

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 5.00 лв.

10. Издаване на удостоверение за родствени връзки

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 5.00 лв.

11. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Необходими документи:

Лична карта; документ за гражданско състояние; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 5.00 лв.

12. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български граждани с чужденец в чужбина

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 10.00 лв.

13. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 10.00 лв.

14. Съставяне на актове по гражданско състояние (раждане, брак, смърт), за събития случили се в чужбина

Необходими документи:

Лична карта; документ преведен на български език с Апостил

Срок - 5 дни, Такса - безплатно

15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 3.00 лв.

16. Издаване на удостоверение за промяна в данните на постоянен адрес

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 3.00 лв.

17. Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 3.00 лв.

18. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 3.00 лв.

19. Припознаване на родено извънбрачно дете

Необходими документи:

Декларация за припознаване; лична карта

Срок - 3 месеца, Такса - безплатно

20. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина (легализация)

Необходими документи:

Лична карта; издаденият документ; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 20.00 лв.

21. Заверка на покана - декларация за частно посещение на чужденец в Република България

Необходими документи:

Лична карта на канещия; нотариално заверена декларация - покана; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 10.00 лв.

22. Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР

Необходими документи:

Заверен препис от акт за раждане; копие от лична карта

Срок - 14 дни, Такса - безплатно

23. Корекция на име на български гражданин с решение на съда

Необходими документи:

Лична карта, съдебно решение; други документи доказващи правно основание

Срок - 7 дни, Такса - безплатно

24. Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса – 2.00 лв./стр.

25. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Необходими документи:

Лична карта; преведен и легализиран препис от акта

Срок - 7 дни, Такса - безплатно

26. Учредяване на настойничество и попечителствобезплатно

27. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване

Необходими документи:

Документи доказващи правно основание

Срок - 7 дни, Такса - 5.00 лв.

28. Заявление за установяване наличието на българско гражданство

Необходими документи:

Лична карта; документ за гражданско състояние; документ за платена такса в СО; заявление от МП; документ за платена такса за МП

Срок - 20 дни, Такса - безплатно

29. Приемане и обработка на преписки за изготвяне предложения за отпускане на персонални пенсии - безплатно

30. Обработка на преписки за опрощаване на държавни вземания постъпили от Администрацията на Президента - безплатно

32. Издаване на удостоверение за родителски права5.00 лв.

33. Издаване на удостоверение за многодетна майка – 1.00 лв.

34. Издаване на удостоверение за брой живородени от майката деца – 1.00 лв.

35. Издаване на удостоверение за извършена промяна в ЛРК - безплатно

36. Анкетиране на чужди граждани, получили разрешение за постоянно пребиваване и присвояване на ЕГН – 5.00 лв.

37. Издаване на удостоверение за семейно положение, необходимо за сключване на граждански брак с български гражданин в чужбина – 10.00 лв.

38. Процедура по признаване на чуждестранни решения и други актове, свързани с гражданското състояние, във връзка с чл.118-119 от Кодекса за международно частно право - безплатно

 

ІІІ. Административно-технически услуги:

1. Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти – 7.00 лв.

2. Издаване на удостоверение по реституционни закони на граждани, настанени в общински жилищни имоти – 7.00 лв.

3. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост – 7.00 лв.

4. Издаване на удостоверение по отчуждени имоти, собственост на физически или юридически лица – 7.00 лв.

5. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост - безплатно

6. Продажба на жилищни имоти- общинска собственост - процедура

7. Продажба на нежилищни имоти- общинска собственост - процедура

8. Изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж - процедура

9. Учредяване право на строеж върху общински терени - процедура

10. Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост - процедура

11. Учредяване право над надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти – общинска собственост - процедура

12. Учредяване право на преминаван през терени, публична общинска собственост за изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура - процедура

13. Замяна на общински недвижими имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица - процедура

14. Прекратяване на съсобственост в недвижими имоти между общината и физически или юридически лица - процедура

15. Замяна на наети общински жилища по доброволно споразумение - процедура

16. Включване в списъците за картотекиране на граждани с доказани жилищни нужди - безплатно

17. Издаване на удостоверение на картотекирани граждани за покупка на жилище по ЗУЖВГМЖСВ – 5.00 лв.

18. Продажба на общински жилища - процедура

19. Отдаване под наем на обекти и имущество – общинска собственост - процедура

20. Включване в списъци за парично обезщетение на лица, имащи дългогодишни жилищно-спестовни влогове - безплатно

21. Удостоверение за платен наем от физически и юридически лица наематели на общински нежилищни имоти – 5.00 лв.

22. Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран обект – 5.00 лв.

23. Издаване на заверени копия от документи – 3.00 лв.

24. Издаване на удостоверения за липса на задължения по договори за наем към общината – 3.00 лв.

25. Заверка на молба-декларация с нотариален акт по обстоятелствена проверка – 7.00 лв.

26. Издаване на удостоверения за извършена обстоятелствена проверка за недвижим имот – 7.00 лв.

27. Издаване на удостоверения по чл.66, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността за правна сделка със съсобствен имот – 7.00 лв.

28. Предоставяне на помещения – частна общинска собственост без търг или конкурс за нуждите на общинските ръководства на политически партии и синдикални организации, съгласн чл.16 от НРПУРОИ за срок от 4 години - процедура

29. Удължаване срока на договори, съгласно §78 от ПЗР към ЗИД на ЗОС – процедура

30. Цена на документация за участие в търгове и конкурси по Закона за общинската собственост:

- за отдаване под наем на имоти-общинска собственост – безплатно

- за продажба на имоти-общинска собственост – 15.00 лв./брой

 

ІV. Административно-технически услуги – деловодство

1. Издаване на УП-2 и УП-30 за пенсиониране - 5.00 лв.

2. Издаване на удостоверения от общ характер – 2.00 лв.

3. Заверка на копия от документи – 2.00 лв./стр.

4. Издаване на удостоверения за регистрация на настоятелствата – 5.00 лв.

5. Нотариални заверки на документи (в общини, където няма действащ нотариус) – 3.00 лв.

6. Нотариални заверки на копия от документи – 3.00 лв.

7. Издаване на служебна бележка за отработени дни по чл.9 от ППЗСП – 0.20 лв.

 

V. Култура и образование

1. Регистрация на местните поделения на изповеданията в Република България в общинския регистър на вероизповеданията – 10.00 лв.

2. /Решение 65/2008/ За ползване на радиоточка собственика заплаща годишна такса в размер на 10 /десет/ лева

3. /Решение 65/2008/ Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на продабиване на радиоточката, когато тя е придобита след 31 март.

4./Решение 65/2008/ За услугите, извършвани от Общинско кабелно радио Смядово, от стопански субекти и физически лица се заплащат следните цени:

• За обява на стопански субекти - 6,00 лв.

• За обява на физическо лице - 3,00 лв.

• За реклама на стопански субекти - 10,00 лв.

• За музикален поздрав - 2,00 лв.

5. Тарифи за публикуване на рекламни карета и малки обяви в информационен бюлетин “Смядово”:

1. Рекламни карета:

• До 10 квадратни сантиметра – 5.00 лв.

• До 20 квадратни сантиметра – 10.00 лв.

• Над 20 квадратни сантиметра – 20.00 лв.

2. Обяви:

• До 10 думи – 5.00 лв.

• Над 10 думи – 10.00 лв.

 

VІ. Селско стопанство

1. Учредяване на право на ползване върху земеделски земи от общинския поземлен фонд - 10.00 лв.

2. Регистрация на собствениците на пчели и пчелни семейства - безплатно

3. Регистрация на собствениците на пчелни семейства на подвижно пчеларство - безплатно

4. Издаване на свидетелство за собственост на пчелни семейства – 0.30 лв./брой пчелно семейство

5. Издаване на разрешение за настаняване на временен пчелин – 5.00 лв.

6. Издаване на разрешение за преместване на временен пчелин – 5.00 лв.

7. Издаване на удостоверения за собственост на регистрирани кучета – 3.00 лв.

8. Издаване на удостоверение за собственост на едър рогат добитък – 3.00 лв.

9. Издаване на регистрационен картон на собственици на ППС с животинска тяга – 3.00 лв.

10. Издаване на удостоверения за регистрация на тютюн и разпределение на квота на тютюнопроизводители - безплатно

11. Заверяване на декларации за засети площи от земеделски производители – 5.00 лв.

12. Издаване на Констативен протокол за нанесена щета на селскостопанско имущество, съгласно ЗОССИ – 5.00 лв.

13. Заверка на анкетни карти на земеделски производители – 2.00 лв.

14. Отдаване под наем на земеделска земя общинска собственост – по тарифа

15. Замяна на общинска земеделска земя със земеделска земя, собственост на физически или юридически лица – съгласно решение

16. Издаване на документи от имотните регистри за земеделска собственост - 10.00 лв.

17. Издаване на разрешение за пасищно отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски на територията на Община Смядово - 10.00 лв./брой.

 

VІІ. Административни услуги – туризъм, търговия, транспорт

1. Издаване на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия - 20.00 лв.

2. Категоризация на заведения за хранене и развлечения – по тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

3. Категоризация на средства за подслони и места за настаняване – по тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

4. Издаване на удостоверение за обекти, които не подлежат на категоризиране – 15.00 лв./бр.

5. Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали и производните им – 10.00 лв.

6. Издаване на разрешение за търговия на открито – 15.00 лв.

7. Заверка на хотелски регистър – 10.00 лв.

8. Издаване на стикер с холограмен знак за таксиметров превоз на пътници – 10.00 лв. за година

9. Заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската и областна транспортна схема – 10.00 лв.

10. Съгласуване и възлагане на маршрутни разписания за специализиран превоз на пътници – 10.00 лв.

11. Издаване на разрешение за поставяне на РИН (рекламно-информационни носители) и РИЕ (рекламно-информационни елементи) на общински терени – 20.00 лв./кв.м.

12. Издаване на удостоверение за регистрация на пункт за дестилация на ферментирали плодови материали за производство на спиртни напитки – 10.00 лв.

13. Издаване на временно разрешение за удължено работно време на заведения за хранене, развлечение, настаняване и търговия – 10.00 лв.

 

VІІІ. Административни услуги – екология

1. Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти в регулативните черти на населеното място – 10.00 лв., след заплащане на обезщетение по реда на Наредбата за зелената система

2. Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти извън регулативните черти на населеното място – 15.00 лв.

3. Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти под режим на особена закрила – 25.00 лв.

4. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на строителни отпадъци – безплатно, след заплащане на такса за депониране:

- за земни маси от жилищно строителство, изкопи за подземни комуникации, пътно строителство – 1.50 лв. за кубичен метър

- за строителни отпадъци - 3.30 лв. за кубичен метър

- за други неопасни отпадъци - 4.40 лв. за кубичен метър

5. Проверка и отговор на жалби, молби и предложения на граждани, свързани с проблеми по опазване на въздуха, водите, почвите, околния шум и ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда – 10.00 лв.

6. Проверка и отговор на жалби на граждани, свързани с проблеми по отглеждане на домашни животни в жилищната територия – 10.00 лв.

7. Издаване на удостоверения за култивиране на лечебни растения - безплатно

8. Издаване на позволително за бране на лечебни растения на територии, които са общинска собственост – 10.00 лв.

9. Предоставяне на обществен достъп на комплексни разрешителни, инвеститорски предложения и ОВОС - безплатно

10. Маркиране на отсечени дървета – по тарифа

11. Издаване на удостоверение за маркиране на дървесина, добита по чл.131б от ПП на Закона за горите – 2.00 лв.

12. Издаване на удостоверение за превоз на дървесина, добита по реда на ЗОСИ – 2.00 лв.

13. Издаване на становища по проекти и инвестиционни предложения – безплатно – 10.00 лв.

14. Издаване на удостоверение за наличие на нанесени имуществени щети на граждани вследствие на бедствия и аварии – 5.00 лв.

15. Издаване на разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси върху общински терени – 5.00 лв.

16. Издаване на протокол след извършена обстоятелствена проверка от комисия, назначена от кмета на общината по подадени молби, жалби, заявления и др. от заинтересовани лица, след заплащане на такса:

• За гр.Смядово – 10.00 лв.

• За останалите населени места – 15.00 лв.

 

ІХ. Административни услуги – местни данъци и такси

1. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл.14 от ЗМДТ - безплатно

2. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху нежилищните имоти, придобити от фирми и предприятия, съгласно чл.17 от ЗМДТ - безплатно

3. Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл.25, ал.2 от ЗМДТ - безплатно

4. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл.32 от ЗМДТ - безплатно

5. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ - безплатно

6. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл.54 от ЗМДТ - безплатно

7. Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци - безплатно

8. Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци - безплатно

9. Издаване на удостоверение за декларирани данни(декларирано движимо и недвижимо имущество) – 2.00лв.

10. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот – 4.00 лв.

11. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства – 2.00 лв.

12. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство – 3.00 лв.

13. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци – 2.00 лв.

14. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство – 2.00 лв.

15. Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации – 3.00 лв.

16. Издаване на дубликат от квитанции за платени данъчни задължения – 2.00 лв.

17. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл.87,ал.6 ДОПК) – 2.00 лв.

18. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл.129, ал.1 ДОПК - безплатно

19. Данъчни консултации - безплатно

 

Х. Обредни дейности

1. Сключване на граждански брак и именуване - 20.00 лв.

2. Извършване на тъжен ритуал - 10.00 лв.

 

Бланки на документи

 

 

Молба за картотекиране (24KB)
Разрешение за издаване на разрешение за поставяне на рекламно - информационни елементи (72KB)
Заявление за изменение на подробен устройствен план (20KB)