Социална дейност

СЪОБЩЕНИЕ

От 01.04.2014 в гр. Смядово стартира нова социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, по проект на Община Смядово, одобрен за финансиране от Фонд „Социална закрила“. Проекта ще се изпълнява в периода от 01.04.2014 до 31.12.2014. Адресът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция е гр. Смядово, ул. „Н. Й. Вапцаров“ /Клуб на инвалида/. Центърът ще бъде отворен всеки работен ден от 09:00 до 17:00ч.

Какво представлява услугата Център за социална рехабилитация и интеграция?

Разкриването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция доказва още веднъж устойчивото развитие и разширяване дейностите по предоставяне на различни социални услуги с присъщите отговорности и роля за обезпечаване интересите на населението на община Смядово, като съществена част от обществения живот. Същинската дейност по отстраняване и компенсация функционалната и социалната изолация и постигане оптимална адаптация и интеграция на целевите групи в обществена среда ще се извършва в предназначената за ЦСРИ сграда, ремонтирана и обзаведена през 2009г. с помощ от Социално инвестиционен фонд/закрит 2010г./.

Социалната насоченост на проекта е към всички жители на общината в неравностойно социално положение поради инвалидизиране и/или други причини и обстоятелства, без оглед на възраст, пол, етнос, религиозна или политическа приналежност и пр. недопустими дискриминационни признаци, в условията на гарантиране правата, зачитане достойнството, свободата на волята, личния избор, независимостта, а именно: деца и младежи, хора с увреждания, възрастни хора, етнически общности, други групи.

Продължителността на проекта в рамките на бюджетната година е 9 месеца от 01/04/2014 до 31/12/2014.

Общият бюджет на проект "Център за социална рехабилитация и интеграция" /ЦСРИ/ възлиза на 23 429 лева, от които 18 569 лв. са финансирани от Фонд «Социална закрила» и 4860 лева са от «собствен принос».

Основната цел на проекта е разкриване и функциониране на Център за социална рехабилитация и интеграция. Центърът ще предоставя комплекс от социални услуги, целящи психо-физическа и социална рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, които цели ще се реализират чрез:

-осигуряване включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори;

-обезпечаване специализирано оборудване и обзавеждане, съобразено с конкретните рехабилитационни потребности;

-създаване оптимални условия за интеграционна работа с потребителите;

-оказване подкрепа на лицата и техните семейства;

-оценка на нуждите на лицата и изготвяне програми за грижи;

-запознаване с конкретните нужди на лицето според сферите на функциониране на Центъра;

-планиране интервенции според установените проблеми;

-определяне очакваните резултати и възможните срокове за постигането им в зависимост от наличните ресурси;

-дефиниране ролите на специалистите в обслужването на лицето и предстоящите специализирани интервенции.

За осъществяване набелязаните цели са предвидени за изпълнение следните дейности:

Социална интеграция: планиране на дейностите по социалната интеграция; организиране и стартиране на дейностите по социалната интеграция; компютърно обучение;

Работа с роднини: запознаване на  роднините с индивидуалните програми на потребителите; уведомяване роднините с текущите оценки на лицето ползващо услугите на ЦСРИ и нанесените корекции в индивидуалната му програма; организиране на срещи с роднини на ползвателите за обсъждане на актуални проблеми в ЦСРИ; провеждане на индивидуални консултации от специалистите на ЦСРИ в дните определени за тази цел; провеждане на правни, социални, медицински и други консултации по заявка на роднините; обучение на роднините по програмата за домашни упражнения с участието на специалисти от ЦСРИ.

Връзки с обществеността: подготвяне на материали популяризиращи дейността на центъра чрез средствата за информация, съвместно с представители на медиите и запознаване на обществеността с проблемите на хората със специфични нужди и техните семейства; провеждане на работни срещи и дискусии; обучение на доброволци и изготвяне на график по програма за включването им в изявите на центъра; осъществяване на международни контакти с други центрове; посещения в различни предприятия, учреждения и институции; изработване на коледни картички, мартеници и други с благотворителна цел; изработване на поздравителни картички, сувенири и други за дарителите на ЦСРИ.

Свободно време, отдих и развлечение: отбелязване на национални и религиозни празници; честване рождени и именни дни; излети сред природата; посещения на културни мероприятия: кино, музеи, галерии и други; организиране на пикници и екскурзии; други.

Рехабилитация: двигателна рехабилитация: измерване обема на движение на ставите, тестване на възможностите за самообслужване, двигателни умения и масаж, пасивно раздвижване и активни упражнения, упражнения с и на уреди; психологична рехабилитация: изследване на психологичните процеси и структура на личността, развитие на познавателните процеси, работа по възстановяване на страдащите процеси и моделиране на поведението въз основа психологичната оценка, прилагане специфични методики, тестове, беседи, индивидуална работа, коректурни проби, тренинги и пр.; социална рехабилитация чрез работа по индивидуални социални програми с оглед нивото на увреждания, умениятз и потребностите на всяко лице, работа със семейството, консултации и изработване на домашни програми за продължаване на постигнатото в ЦСРИ.

Арт-терапия: музикална терапия; изобразително изкуство; приложно изкуство;

Трудотерапия: готварство; шивачество; цветарство и градинарство; битови умения.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Целева група – деца и възрастни с увреждания.

Необходими документи:

А). ВЪЗРАСТНИ:

·        Молба от лицето до Кмета на община Смядово;

·        Копие от документ за самоличност;

·        Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв;

·        Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

·        Социална оценка по чл. 12 от ЗИХУ /ако има такава/.

 

При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.

Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад - предложение;

Запознаване на лицето с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала;

Приемане на лицето след подписване на договор за ползване на социалните услуги;

Изготвяне на индивидуален план за работа, със сформирани основни насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и съобразно желанията на потребителя;

Б). ДЕЦА:

·        Молба от родителя (настойника, попечителя) до Кмета на община Смядово.

 

Всички желаещи да ползват услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция“ могат да подават заявления и придружаващия комплект от документи всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00часа в Информационния център на Община Смядово.

 


 

ПРОЕКТ "ГРИЖА И ПОМОЩ В ДОМА НА ЛИЦА НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПОЧАСОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМЯДОВО"

ДОГОВОР № BG051PO001-5.1.04-0124-C0001

СЪОБЩЕНИЕ

От 1 март 2013г. стартираха дейностите по проект „Грижа и помощ в дома на лица нуждаещи се от почасови социални услуги в община Смядово”. Към настоящия момент като работещи в Звено за предоставяне на почасови социални услуги преминаха бяха 44 лица, а бяха обслужени повече от 115 лица,нуждаещи се от помощ в тяхното ежедневие. Услугите се предоставят в населените места от общината, с изключение на селата Александрово Черни връх и Желъд, тъй като не постъпиха заявления за включване в проекта от лица от тези населени места.

Почасовите социални услуги, които се предоставят по проекта, включват различни дейности, като почистване на обитаваното от потребителя на социалната услуга, помещение, помощ при хранене, помощ при отсервиране, помощ за ежедневен тоалет, пазаруване, купуване на необходими лекарства, консултации с личния лекар и др. Проектът получава широк обществен отзвук, и той е особено полезен, защото има много нуждаещи се жители на община Смядово от полагане на ежедневни грижи, за да не останат изолирани и самотни заради тяхното тежко социално положение. Освен това проектът подпомага социалната икономика, като създава работни места на безработни лица от общината.

Предоставянето на почасовите социални услуги ще продължи до 28.02.2014г.

 

 

СТРАТЕГИЯ за развитие на социалните услуги в община Смядово 2011 - 2016

 

 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМЯДОВО

Социалните услуги, предоставяни в общността са услуги, предоставяни в семейна среда или среда, близка до семейната.

В община Смядово социалните услуги, които се предоставят в общността са:

Личен асистент – това е лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.

Социален асистент – лице, предоставящо комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти.

Домашен помощник – лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.

Домашен социален патронаж – комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна, поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане, битови услуги и др.

Дневен център – комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационни потребности, както и на потребности от организация на свободното време и личните контакти.

Център за социална рехабилитация и интеграция – комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

Защитени жилища – форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти.

Обществена трапезария – социална услуга, насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.

Социалните услуги се определят като дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции или в общността. Те се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно.

Доставчици на социални услуги са държавата и общините, както и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане фицически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица.

Специализираните институции за предоставяне на социални услуги са: домове за деца или младежи с увреждания; домове за възрастни хора с увреждания; социално учебно-професионални заведения; домове за стари хора, приюти; домове за временно настаняване.

Потребители на социални услуги са лицата и семействата, които ползват социални услуги в общността и в специализирани институции.

Законово е предвидена възможност при необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка община да се разкриват и други видове социални услуги. Местните потребности на населението е основен водещ критерий при разкриването на нови видове алтернативни социални услуги.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги подават писмена молба по настоящия си адрес съответно до директора на дирекция „Социално подпомагане” за социални услуги, които са държавна дейност; до кмета на общината за социални услуги, които са общинска дейност или до органа на управление, когато доставчикът на социалните услуги е друго фицическо или юридическо лице. Към молбата се прилагат копие от документ за самоличност, копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв; копие от решение на лекарска комисия, ако има такова. Органът, до който е отправена молбата, след като разгледа приложените документи, извършва социална оценка на потребностите на лицето от услуги в доклад-предложение.

КАК И КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА ПОТЪРСИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?

ОБЩИНА СМЯДОВО, гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” №2, Информационен център и на телефони: 05351/20-33, 21-30, всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч.

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”, гр. Велики Преслав – Смядово, ул. „Славянска”№2а и на телефони: 05351/20-95, 21-84, 21-64.

КМЕТСТВАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА СМЯДОВО


 

РАЗКРИТА Е ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ

Обществената трапезария продължава своята работа и през месец април

След като бяха осигурени средства, срокът на проекта за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”, който се реализира на територията на община Смядово се удължава до 30 април 2010г. По проекта в общината се предоставя храна на 50 лица в гр. Смядово и селата Кълново, Веселиново, Александрово и Риш, които по обективни причини не могат да си я осигурят сами.

През периода на реализация на проектните дейности се извършва текущ ежемесечен контрол от Министерство на труда и социалната политика чрез Дирекция „ Социално подпомагане” – Велики Преслав. Създадена е оптимална организация по администрирането, предоставянето и отчитането на услугата, както и за обратна връзка с потребителите.

В рамките на реализацията на проекта е постигнато задоволяване на потребностите от храна на хора на месечно подпомагане, на лица и семейства с ниски доходи или без доходи.  Като положителна тенденция е регистрирана промяна в нагласите на населението към социалните услуги в общността  и  формиране на подкрепяща среда за хората в неравностойно социално положение. В тази връзка Община Смядово се стреми да отговоря на потребностите на хората за постигане на устойчивост на реализираните проектни дейности, както и качествено предоставяне на социалните услуги.

 


 

Домашен социален патронаж

 


 

Дом за възрастни хора с психични разстройства - с.Черни връх

60 години

През 1954 г.  в живописна местност в подножието на Провадийското плато на територията на бившия манастир „Св. Иван Рилски” е създаден Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Черни връх. Вярваме, че светецът е наш покровител.      Днес, домът е специализирана институция на държавна бюджетна издръжка и е в управление на Кмета на община Смядово. Разположен на площ 28 210 кв.м, на 23 км. от общинския център гр. Смядово и на 48 км. от областния град Шумен, домът разполага със служебен транспорт, който обслужва изцяло нуждите на институцията. Капацитетът е 90 места за жени с диагноза „Шизофрения”.

 • Специализираната институция е обособена в 5 основни блока:
  • първи блок: медицински сектор, кабинет на социалните работници, спални помещения за потребители, вътрешен санитарен възел, терапия за трудотерапевнични занимания, кухненски блок, трапезария за потребителите, кухненски сектор;
  • втори блок: спални помещения, вътрешен санитарен възел, стая за усамотяване и трапезария за потребители;
  • трети блок: фитнес зала, терапия за трудотерапевтични занимания, терапия по готварство и кулинария;
  • четвърти блок: перално помещение, фризьорски салон, съблекални и бани за потребителите;
  • пети административен блок: кабинети на директор, оперативен счетоводител и домакин.

В ДВХПР дворното пространство е добре поддържано, оформени са беседки, пейки, алпинеум, множество цветни лехи, алеи и тревни площи, обособени са  кът за усамотяване и терапия на открито.

 • ДВХПР с. Черни връх се предоставят следните социални услуги

1.Осигуряване на рационално и пълноценно хранене.

2.Осигуряване на качествени здравни грижи.

3.Задоволяване на ежедневни потребности.

4.Осигуряване на съдействие за участие в образователна програма съобразена с възрастта и личния избор на потребителя.

5.Съдействие и помощ при организиране на свободното време и личните контакти.

6.Предоставяне на терапевтични и рехабилитационни дейности.

Рационално и пълноценно хранене

- осигурен правилен режим на хранене, отчитащ изискванията на Закона за храните и нормативните актове по прилагането му;

- осигурена качествена, здравословна и питателна храна при отчитане на хранителните потребности и личния избор на потребителите и при спазване изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му;

- съответствие на помещенията, в които се съхраняват хранителни продукти, на изискванията, определени от специализираните контролни органи.

Здравни грижи

- има осигурено 24 часово медицинско обслужване без прекъсване.

- осигуряване на съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи;

- осигуряване на съдействие за снабдяване с предписаните лекарства;

Задоволяване на ежедневни потребности

- почистване на спалните помещения,

- подпомагане при извършване на личния тоалет,

- пране, изкърпване и гладене на дрехите на потребителите.

Образователна програма съобразена с възрастта и личния избор на потребителя

- осигуряване на съдействие за участие в образователна програма в съответствие с възрастта и личния избор на потребителите;

- осигуряване на достъп до информация.

 

Съдействие и помощ при организиране на свободното време

- осигурена възможност на потребителите на социални услуги самостоятелно да организират свободното си време;

- осигурена възможност на потребителите на социални услуги за лични контакти със семейството, приятелите и с други лица;

- организиране на спортни мероприятия;

- организиране на културни мероприятия в специализираната институция и извън нея, исторически, опознавателни и развлекателни екскурзии, почивка на море и планина.

Терапевтични и рехабилитационни дейности.

- в трудотерапиите се провеждат трудотерапевтични занимания свързани с       функционална, занимателна, образователна, музикотерапия, арттерапия и др.

 

- терапията на открито се използва за провеждането на образователна терапия по групи, индивидуална работа, смехотерапия, зоотерапия и музикотерапия.

 

- в терапията по “Готварство и кулинария” се осъществява функционална трудотерапия.

 

- в залата за рехабилитация и фитнес се провеждат рехабилитационни мероприятия с потребителите с наднормено тегло и по желание.

 

 • Опита на доставчика в предоставянето на социални услуги и квалификацията на персонала

Доставчика на социални услуги е с висше образование степен магистър, със специалност „специалист по философия” и втора специалност история. Има опит като социален работник в Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”, преподавател по психология, логика и философия, кмет на община.

ДВХПР с. Черни връх разполага с  персонал от 51 щатни бройки, от които:

Специалисти: директор – 1 бр.; социален работник – 3 бр; трудотерапевт – 5 бр.;  медицински фелдшер – 1 бр.; старша медицинска сестра – 1 бр.; медицински сестри – 7 бр., две от които на 0,5 щатна длъжност;    кинезитерапевт – 1 бр.;

Общ персонал:  оперативен счетоводител – 1бр. домакин – 1 бр; главен готвач – 1 бр.; помощник готвач – 2 бр.; работник кухня – 2 бр.; перач гладач – 1 бр.; перач шивач – 1 бр.; санитари – 14 бр.; шофьор – 2 бр.; огняр – 2 бр.; общ работник – 2 бр.; пазач – 3 бр. по ПМС 66.

 • · Условия и правила за ползване на социалните  услуги:

Настаняването на лица в ДВХПР с. Черни връх се извършва със Заповед от Директора на дирекция Социално подпомагане гр. В. Преслав.

Необходимите документи за постъпване в ДВХПР с. Черни връх, съгласно чл.40, ал.1,2 и 3 от ППЗСП са:

- Писмена молба /по образец/;

- Декларация /по образец/;

- Доклад-предложение /по образец/;

- Копие от документ за самоличност;

- Удостоверение за раждане;

- Копие от ЛАК /ако има такъв/, здравна книжка;

- Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛКК /ако има такова/;

- Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние издадено от личния лекар на кандидата;

- Медицинско удостоверение за психично състояние, издадено от психиатър;

- Две снимки;

- Съдебно решение за поставяне под запрещение или попечителство /ако има такова/ или съдебно удостоверение за заведен иск по чл.275 от ГПК във вр.с чл.5 ЗЛС;

- Заповед за настойничество или попечителство /ако има такова/;

- Актуална справка за пенсия, издадена от РУСО;

- Удостоверение от Службата по вписванията към Агенцията по вписвания;

- Удостоверение за декларирани данни от ТД "Приходи и администриране на местни данъци и такси";

- Медицински бележки, че лицето не е в КЗБ и за резултат от изследване за чревно заразоносителство, паразитози, издадени до 7 дни преди настаняването;

- Лицето се настанява в указания срок, съгласно Заповедта на Директора на Дирекция "Социално подпомагане".

- На всеки новоприет в ДВХПР с. Черни връх се извършва задължителен медицински преглед, осигурява се спално помещение с легло, гардероб и нощно шкафче.

Доставчика предоставя на потенциалните потребители проект на договор за предоставяне на социални услуги, който следва да се подпише от доставчика и потребителя / настойника или попечителя за срок договорен между страните.

 • Процедура за подаване на жалби

1. Жалбата се подава писмено, като съдържа пълното име и адреса на гражданина от когото изхожда, естеството на жалбата, дата и подпис.

2. Длъжностното лице приело жалбата, потвърждава с писмено отбелязване на внасянето й.

3. Датата на започване на жалбата е датата на постъпването и в ДВХПР с. Черни връх.

4. След постъпването на жалбата, Директора на ДВХПР в 14 дневен срок дава писмен отговор на гражданина подал жалбата за предприетите мерки относно жалбата.

 

Изписването на потребител на социални услуги от ДВХПР с. Черни връх

-        се осъществява със Заповед на Директора на  ДВХПР с. Черни връх , след подадена от настойника или попечителя молба;

-        потребителите на социални услуги се изписват по желания на законният им представител;

-        при промяна в здравословното състояние, несъответстващо на спецификата на предоставяните социални услуги, доказано с ЕР, ТЕЛК/НЕЛК или РЕЛКК/;при системно нарушение на правилника за вътрешния ред;

-        при незаплащане на дължимата такса.

Горепосоченото се регламентира в договора за предоставяне на социални услуги.

Договора се изготвя в два екземпляра, по един за всяка страна.

 

 

9827 С. ЧЕРНИ ВРЪХ, ОБЩ. СМЯДОВО, УЛ. "ДОМ ДУШЕВНО БОЛНИ" № 1, ТЕЛ. 05352 2218, 2474

 

ГАЛЕРИЯЗащитени жилища за хора с тежки психични разстройства в община Смядово - гр.Смядово

 

Пример за провежданата от ръководството на Община Смядово социална политика е откритият на 30 юни 2009 г. Комплекс за психично-здравни услуги в община Смядово, финансиран със средства от Европейския съюз, чрез програма ФАР. Лентата прерязаха областния управител на област Шумен Тодор Тодоров и кмета на община Смядово д-р Севи Севев. На откриването присъстваха и други официални гости, между които кмета на община Каспичан Валери Вълков, директора на социално подпомагане гр. Велики Преслав Атанас Атанасов, представители на Програма ФАР и други.

По проекта са изградени две защитени жилища за 16 човека с ментални увреждания, дневен център за 30 човека и информационен център, който предоставя информация за необходимите грижи на семействата на хората с ментални увреждания. През първите 6 месеца цялата издръжка на комплекса се осигурява със средства по проекта. След изтичане на срока на дейностите по договора с програма ФАР, издръжката на комплекса ще стане държавно делегирана дейност.

За домуващите се грижи квалифициран персонал от 2 психиатри, 3 психолози, 5 медицински сестри, 7 социални работници, 2 трудотерапевти.

Сред услугите, които предлага Комплекса са : съдействие за задоволяване на ежедневни потребности; осигуряване на медицински и стоматологични грижи; помощ при изграждане не трудови навици; осигуряване на условия близки до домашните; обучение на потребителите в ежедневни дейности чието самостоятелно справяне е затруднено; приучване към самостоятелно спазване на медикаментозното лечение.

В комплекса се провеждат програми чиято цел е да подобрят комуникационните способности на хората.

Правят се разходки, екскурзии, културни развлечения, също така се провежда библиотерапия, арттерапия, трудотерапия, музикотерапия, културтерапия .

Откриването на този комплекс от защитени жилища и дневен център за хора с психични разстройства не само ще доведе до подобряване на условията на живот на лицата настанени там, но и тяхното по добро и пълноценно приобщаване в обществото.

Повече информация за защитените жилища и дневния център можете да получите от интернет страницата: http://help-smiadovo.org/.


Център за социална рехабилитация и интеграция

изображение на едноетажната сграда на центъра

Центърът за социална рехабилитация и интеграция е изграден по проект на Община Смядово и Сдружение "Бъдеще за инвалидите", град Шумен, финансиран от Социалноинвестиционен фонд.

Беше извършен основен ремонт на сградата - подмяна на дограма, изграждане на тоалетна за инвалиди, изграждане на кухненски бокс, полагане на ламиниран паркет и теракота на подовете, изграждане на рампа за хора с увреждане и други.

 

Центърът работи по следните програми:

 • Програма за развитие на социални умения: комуникативни умения; трудотерапия; арттерапия; музикотерапия
 • Медицинска рехабилитация кинезетерапия
 • Програма "Обучение": компютърна и интернет грамотност, чуждоезиково обучение
 • Програма "Подкрепяща заетост"
 • Програма "Доброволци и подкрепяща социална мрежа"
 • Програма "Консултиране, информиране, придружаване, сътрудничество"
 • Програма "Гореща телефонна линия за хора с увреждане, техните родители и близки"

 

Центърът разполага с рехабилитационен център, който е оборудван с:

Лежанка, Клетка на "Роше", Гребен тренажор, Крос тренажор, Велоергометър, Шведска стена

 


За контакти: гр. Смядово, 9820, ул. "Н.Й.Вапцаров"№8, Телефон: 05351/22-30