Дневен ред на заседанията на Общински Съвет архив

ПОКАНА

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.19 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Смядово на 31.01.2011г./понеделник/ от 15:30 часа в Конферентната зала на Община Смядово при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Смядово за 2011г.  Докл.: Д-р Севи Севев-кмет на общината

Приемане на отчет и поименен списък за състоянието на общинската собственост през 2010г. Докл.: Д-р Севи Севев-кмет на общината

Отчет по изпълнение на Решения №248-288 на Общински съвет Смядово. Докл.: Д-р Севи Севев-кмет на общината

Изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.Докл.: Д-р Севи Севев-кмет на общината

Изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово.       Докл.: Д-р Севи Севев-кмет на общината

Докладни и питания.

 

 

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл.19 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Смядово на 22.12.2010 г /сряда/ от 15.30 часа в Конферентната зала на Община Смядово при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Допълнения и изменения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината

2.Определяне размера на таксите, които се събират по Закона за горите.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината

3.Ползване на бюджетни средства за разплащане на разходи по проект.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината

4.Проект за частично изменение на ПУП - план за регулация и поправка и попълване на кадастрален план, одобрен със Заповед № 73/07.03.1932г. и № 1105/24.03.1932г. в обхват: кв. 4 и 7, с. Бял бряг, община Смядово.

Докл.: Д-р Севи Севев- кмет на общината

5. Корекция в разпределението на целевата субсидия в разпределението и собствените бюджетни средства за капиталови разходи в община Смядово през 2010г.

6.Провеждане на процедура за предоставяне на концесия за воден обект -язовир „Александрово", с.Александрово, община Смядово.

Докл.: Д-р Севи Севев- кмет на общината

7.Докладни и питания.

 

 

 

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 19 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Смядово на 25.11.2010г. /четвъртък/ от 15.30часа в Конферентната зала на Община Смядово при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Осигуряване на средства за дейността на Асоциация ВиК, обхващаща обособена територия на "Водоснабдяване и канализация-Шумен"ООД.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината

2. Корекция в разпределението на целевата субсидия и собствените бюджетни средства за капиталови разходи в Община Смядово през 2010г.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на община

З. Споразумение за сътрудничество между Община Смядово, Министерство на културата, програма на ООН за развитие на читалищни библиотеки в общината.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината

4. Продажба чрез публичен търг на поземлен имот №1067, кв.69, кад. №67708.308.32 по плана на гр. Смядово, частна общинска собственост, АОС №186/22.02.2000г., на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината

5. Провеждане на процедура за предоставяне на концесия за воден обект-язовир "Александрово", с. Александрово, община Смядово.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината

6. Докладни и питания.

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 19 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Смядово на 27.05.2010г. /четвъртък/ от 15.00 часа в Конферентната зала на Община Смядово при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Смядово.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината

2. Присъединяване на община Смядово към Асоциация Общински Гори.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на община

 

З. Кандидатстване по Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции", Схема за безвъзмездна финансова noмощ: BG161PO001/ 4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини, Бюджетна линия: BD161PO001/4.1-03/2010 на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината

 

4. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за воден обект - язовир „Александрово",  с. Александрово, община  Смядово/правно основание чл.18, ал.1 и ал. 2 от ППЗК, във връзка с чл. 23, ал.1 от Закона за концесиите/

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината

 

5. Учредяване на вещно право на ползване върху имот частна общинска собственост по чл. 11, ал.2 от Закона за пчеларството.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината

 

6. Докладни и питания.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 19 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Смядово на 29.03.2010г. /понеделник/ от 15.00 часа в Конферентната зала на Община Смядово при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2010 година в Община Смядово.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината

2.Приемане на общинска програма за закрила на детето - 2010 година.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината

3.Отчет на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Смядово за 2009 година.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината.

4.Кандидатстване по Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество, Операция  4.1: "Дребномощабни местни инвестиции", Схема за безвъзмездна финансова помощ: ВС161РО001/4.1-03/ 2010"Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини" Бюджетна  линия:   BG161PO001/4.1-03/2010 на Оперативна програма "Регионално развнтие" 2007 - 2013 година.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината

5.Ползване на бюджетни средства за разплащане на разходи по проект.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на община

6.Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот в кв.2”а” по плана на с.Веселиново, община Смядово, на основание чл. 36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост.

Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината

7.Докладни и питания.

 

Председател на Общински съвет - Смядово: М.Жечев

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.19 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет се свиква заседание на Общински съвет Смядово на 24.02.2010г./сряда/ от 15:00часа в Конферентната зала на Община Смядово при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за изпълнението на Общинската програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците в община Смядово с период на действие 2009 - 2013г. през 2009г.

докл.:д-р Севи Севев - кмет

2. Връщане за повторно разглеждане на решение №192 по протокол №8/27.10.2009г. и вземане на решение за закриване на Детски комплекс гр. Смядово, считано от 01.09.2010г.

докл.:д-р Севи Севев - кмет

3. Издаване на запис на заповед от Община Смядово в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаващо авансово плащане по Договор №27/322/00089 от 23.10.2009г. по мярка 322"Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г. за Проект "Реконструкция и рехабилитация на обществени площи в гр. Смядово - централен площад и детски площадки в кв.92 и кв.108", сключен между Община Смядово и ДФ"Земеделие" - Разплащателна агенция.

докл.:д-р Севи Севев - кмет

4. Приемане на Програма "Смядово за младите" на община Смядово за финансиране на младежки дейности.

докл.:Михал Жечев - председател на ОбС

5. Определяне размера на таксите за 2010г. за страничните ползвания/паша/ от Общинския горски фонд.

докл.:д-р Севи Севев - кмет

6. Докладни и питания.

 

 

Редовно заседание на Общински съвет Смядово

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА на 07. 02. 2007 г. от 9.30 часа в Конферентната зала на Община Смядово ще се проведе заседание на Общински съвет – Смядово при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет и поименен списък за състоянието на общинската собственост.
2. Приемане на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Смядово.
3. Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
4. Допълнение в Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Смядово.
5. Определяне размера на таксите за 2008 година на страничните ползвания /паша/ от Общинския горски фонд.
6. Приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопастност на територията на Община Смядово.
7. Продажба на общинско жилище.
8. Провеждане на акция по кръводаряване в община Смядово през 2008 г.
9. Докладни и питания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТОЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 29 МАЙ 2009 г.