ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 


Дата на публикуване:14.11.2014 г.

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

"Организиране и провеждане на обучения на служителите на

Община Смядово" по обособени позиции:

Обособена позиция №1: "Обучения по ключови компетентности"

Обособена позиция №2: "Надграждащо чуждоезиково обучение"

Уникален номер в регистъра на АОП: 633513

Решение

Обявление

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Документация

 


Дата на публикуване: 31.10.2014 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ.

 


 

Дата на публикуване: 23.10.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 А, ЧЛ. 101А И СЛЕДВАЩИТЕ СЕ ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:

"Предоставяне на готова храна"

Уникален номер в регистъра на АОП 9035071

Документация за участие - тук.

Съобщение до средствата за масово осведомяване - тук.

 ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. /Дата на публикуване: 04.11.2014 г./

 ДОГОВОР /Дата на публикуване: 11.11.2014 г./


 

08-10-2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 А, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:

"Специализиран превоз на ученици за учебната 2014-2015 г. по маршрут гр. Смядово - с. Александрово - гр. Смядово"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9034486 /08.10.2014 г./

Документация за участие /08.10.2014 г./ - тук.

Съобщение до средствата за масово осведомяване /08.10.2014 г./ - тук.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. /Дата на публикуване: 22.10.2014 г./

 

 


 

 

01-10-2014 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРИ ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) В

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СМЯДОВО

 


 

19-09-2014

Публична покана на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 101а и следващите от ЗОП с предмет: "Избор на оператор за

отпечатване и доставка на ваучери за храна и/или работно облекло за нуждите на Община Смядово за календарната 2014 година"

Документи може да изтеглите от тук

07-10-2014 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

04-11-2014 г.

Договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна.

Договор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло.


 

10-09-2014

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на три броя автомобили за нуждите на община Смядово”

на основание чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП

Документи тук

Съобщение до медиите тук

 


 

22-08-2014

Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1  на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: Строително-монтажни работи по проект „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо” по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”

Документи тук

Съобщение до медиите тук

Технически проекти тук

Отговор 1 с Изх. №2627 от 17.09.2014 г.

Отговор 2 с Изх. №2705/26.09.2014 г.

Решение за промяна от 26.09.2014 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА /Дата на публикуване: 09.10.2014 г./

ПРОТОКОЛ №2 НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА /Дата на публикуване: 20.11.2014 г./

ПРОТОКОЛ №3 НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА /Дата на публикуване: 20.11.2014 г./

РЕШЕНИЕ /Дата на публикуване: 20.11.2014 г./


 

10-07-2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

 

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 А, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА с предмет:

„Проектиране на следният инвестиционен проект: Подобряване на пътните настилки и подмяна на водопроводната мрежа на улици от уличната мрежа на гр. Смядово, община Смядово”

Съобщение до средствата за масово осведомяване тук

Документация за обществена поръчка тук

Уникален номер на обществена поръчка с публична покана: 9031915

 

31-07-2014

Протокол на комисията


 

26-06-2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

„Рехабилитация улични настилки гр.Смядово – 2014 г.”

 

 

Документация за участие в обявената обществена поръчка тук.

Банкова сметка за плащане при закупуване на документация за обществената поръчка:

IBAN: BG 81STSA93008497639400; BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000, банка „ДСК” ЕАД,  клон СМЯДОВО

Банкова сметка на Община Смядово за внасяне на банкова гаранция:

IBAN: BG49STSA93003381001138, BIC: STSABGSF, банка „ДСК” ЕАД, клон Смядово

06-08-2014

Уведомление

28-10-2014

Информация за извършено плащане по Договор №142/18.08.2014 г.


 

03.04.2014 г.

Публична покана с предмет: „Консултански услуги по управление на проект: „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо” по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”

Документи можете да изтеглите от тук.


01.04.2014 г.

Публична покана с предмет: Организация и управление на проект „ Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа – Община Смядово“, финансиран по  Договор №27/321/01576 от 06.12.2013г.

Документи можете да изтеглите от тук.

 


28.03.2014 г.

Публична покана на основание чл. 14, ал. 4, т.2 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет: Осъществяване на строителен надзор по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. за проект „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”.

Документи можете да изтеглите от тук.


28.03.2014 г.

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителни и монтажни работи при реализацията на проект „ Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа – Община Смядово“

Документи можете да изтеглите от тук.


21.03.2014 г.

,,Избор на изпълнител който да организира и проведе обучение на служителите от общинска администрация Смядово, в рамките на Проект “Ефективна и модерна общинска администрация Смядово чрез обучение на служителите”, финансиран по Договор № 13-22-73/06.01.2014. от ОП „Административен капацитет" 2007 – 2013, приоритетна ос II ,,Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

Документи можете да изтеглите от тук.


14.03.2014г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

Изпълнение на строително-монтажни работи по Договор №27/321/01576 за проект „Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа – Община Смядово”

Документация за участие в обявената обществена поръчка тук.

Банкова сметка за плащане при закупуване на документация за обществената поръчка:

IBAN: BG 81STSA93008497639400; BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000, банка „ДСК” ЕАД,  клон СМЯДОВО

Банкова сметка на Община Смядово за внасяне на банкова гаранция:

IBAN: BG49STSA93003381001138, BIC: STSABGSF, банка „ДСК” ЕАД, клон Смядово

Отговори на запитвания: Отговор №1; Отговор №2

05-08-2014

Уведомление


13.03.2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Строително-монтажни работи по проект „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо” по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”

Документация за участие в обявената обществена поръчка тук.

Банкова сметка за плащане при закупуване на документация за обществената поръчка:

IBAN: BG 81STSA93008497639400; BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000, банка „ДСК” ЕАД,  клон СМЯДОВО

Банкова сметка на Община Смядово за внасяне на банкова гаранция:

IBAN: BG49STSA93003381001138, BIC: STSABGSF, банка „ДСК” ЕАД, клон Смядово

Отговор №1 Отговор №2 Отговор №3 Отговор №4 Отговор №5 Отговор №6

31.10.2014 г.

Уведомление


03.01.2014 г.

„Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики, изготвяне на Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Смядово 2007 - 2013 г., разработване на Програма за управление на отпадъците в Община Смядово 2014-2020 г. и на дългосрочна Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2014-2020 г.”,

в рамките на проект: „Добро управление и ефективни политики в Общинска администрация Смядово”, финансиран по ОП „Административен капацитет” (ОПАК), приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07,

Договор с рег.№ 13-13-49 от 12.11.2013 г.

Документи за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.


03.01.2014 г.

„Избор на изпълнител за разработване на Концепция за пространствено развитие на община Смядово 2014-2020 г.”, в рамките на проект: „Добро управление и ефективни политики в Общинска администрация Смядово”, финансиран по ОП „Административен капацитет” (ОПАК), приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, Договор с рег.№ 13-13-49 от 12.11.2013 г.

Документи за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.


11.12.2013 г.

„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ОДЗ гр.Смядово, детски градини, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, защитени жилища, ЦНСТ, ОП ”ЧОБ”, ДЦВХУ, ДЦСХ в Община Смядово за бюджетните 2014 и 2015 година”

Документи за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.

Отговор

УВЕДОМЛЕНИЕ


29.11.2013

Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдена транспортна схема в пакети.

Документи за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.


21.10.2013

Открита процедура  по реда на ЗОП с предмет: "Създаване на Постоянна изложба на етнографското наследство  и  природните забележителности на община Смядово с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на DVD"

Документи за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.

 

Банкова сметка за плащане при закупуване на документация за обществената поръчка:

IBAN: BG 81STSA93008497639400; BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000, банка „ДСК” ЕАД,  клон СМЯДОВО

Банкова сметка на Община Смядово за внасяне на банкова гаранция:

IBAN: BG49STSA93003381001138, BIC: STSABGSF, банка „ДСК” ЕАД, клон Смядово

Отговор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ /Дата на пуликуване: 04.11.2014 г./


14.10.2013

Доставки за нуждите на община Смядово във връзка с изпълнение на Договор №27/313/00065 от 18.07.2012г., сключен с Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Закупуване на народни носии, музикални инструменти и аудио-визуално оборудване, за пресъздаване на народните обичаи.

Обособена позиция 2: Оборудване на две зали на постоянна изложба на етнографското наследство, историческите и природни забележителности на община Смядово.

Обособена позиция 3: Закупуване на специализирана техника до пазарната й стойност за разполагане в посетителския център.

Обособена позиция 4: Разходи за публичност и прозрачност на проекта.

Документация за участие в обявената обществена поръчка тук.

Банкова сметка за плащане при закупуване на документация за обществената поръчка:

IBAN: BG 81STSA93008497639400; BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000, банка „ДСК” ЕАД,  клон СМЯДОВО

Банкова сметка на Община Смядово за внасяне на банкова гаранция:

IBAN: BG49STSA93003381001138, BIC: STSABGSF, банка „ДСК” ЕАД, клон Смядово

Отговор № 1 Уведомление

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ /Дата на публикуване: 04.11.2014 г./

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ /Дата на публикуване: 04.11.2014 г./

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР /Дата на публикуване: 21.11.2014 г./


27.09.2013

ДОКУМЕНТАЦИЯ за открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Специализиран превоз на ученици за учебната 2013-2014 г. по маршрут гр. Смядово – с.Александрово – гр. Смядово на основание чл. 26, ал. 3 от Закон на народната просвета”

Документи за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.


04.09.2013 г.

,,Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на служителите от център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в с. Веселиново”

Документи и повече информация за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.


23.08.2013г.

Публична покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка по реда глава 8а от ЗОП във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и индикативен график на ПРСР за 2013 г., за „Изработване на технически проект за кандидатстване на община Смядово ПО "ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013" за ПРОЕКТ С РАБОТНО ЗАГЛАВИЕ „Рехабилитация на съществуващи пътища в Община СмядовоПО МЯРКА 321 "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

Документи и повече информация за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.

Отговори на ваши въпроси.

Отговор № 1


15.08.2013 г.

,,Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на обучение на служителите от общинска администрация Смядово на тема: „Мотивационно обучение и обучение за придобиване на ключови компетенции” по Проект „Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово”, финансиран по  Договор № А12-22-136/02.04.2013г. от ОП „Административен капацитет" 2007 – 2013, приоритетна ос II ,,Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Документи и повече информация за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.

 


14.08.2013 г.

,,Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на обучение на служителите от общинска администрация Смядово на тема – „Компютърно обучение различно от предлаганото в ИПА“ по Проект „Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово”, финансиран по  Договор № А12-22-136/02.04.2013г. от ОП „Административен капацитет" 2007 – 2013, приоритетна ос II ,,Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Документи и повече информация за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.

 


13.08.2013 г.

,,Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на обучение на служителите от общинска администрация Смядово на тема – „Чуждоезиково обучение по разговорен английски език различно от предлаганото в ИПА” по Проект „Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово”, финансиран по  Договор № А12-22-136/02.04.2013 г от ОП „Административен капацитет" 2007 – 2013, приоритетна ос II ,,Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051PO002/12/2.2-07 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Документи и повече информация за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.


30.07.2013 г.

„Доставка на автобус за нуждите на Дневен център за възрастни хора с увреждане”

Документи и повече информация за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.


02.07.2013 г.

„Доставка и монтаж на необходимото оборудване и обзавеждане за Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в село Веселиново, община Смядово»,  съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PО001-5.2.13-0003-С0001 по схема BG051PO001-5.2.13  „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по проект „Създаване на Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в УПИ І, квартал 25 по плана на село Веселиново, община Смядово”

Документи и повече информация за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.


23.05.2013 г.

„Изработване на технически проект за високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение по проектно предложение на община Смядово с работно заглавие ''Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Смядово чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение'' по НАРЕДБА № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.”

Документи и повече информация за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.


20.05.2013 г.

,,Създаване на Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в УПИ І, квартал 25 по плана на село Веселиново, община Смядово"

Документи и повече информация за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.


30.04.2013 г.

„Извършване на консултантски услуги по подготовка НА ПРОЕКТНи ПРЕДЛОЖЕНИя НА ОБЩИНА СМЯДОВО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО "ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013"

Документи и повече информация за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.


25.04.2013 г.

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна и работно облекло за нуждите на Община Смядово за календарната 2013 година”

Документи и повече информация за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.


23.04.2013 г.

Доставка на асфалтобетон /плътна смес/ за бюджетната 2013 година”

Документи и повече информация за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.


„Доставка на материали и инструменти по предварителна заявка за нуждите на Община Смядово, във връзка с поддръжка и ремонт на цялата материална база, дълготрайните активи, както и всички имоти частна и публична общинска собственост за бюджетните 2013, 2014 и 2015г.”

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ: IBAN: BG81STSA93008497639400 BIC:STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ: 447000

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: IBAN: BG49STSA93003381001138 BIC:STSABGSF

Документи и повече информация за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.

Отговори на запитвания: отг.1

Уведомление за отваряне на ценови оферти


18.01.2013 г.

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС В ОБЩИНА СМЯДОВО, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО”, ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ ДОГОВОР №27/321/00790 ОТ 20.12.2010 Г. ПО МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013Г.

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ: IBAN: BG81STSA93008497639400 BIC:STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ: 447000

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: IBAN: BG49STSA93003381001138 BIC:STSABGSF

Документи можете да изтеглите от тук.

Отговори на запитвания: отг.1, отг.2

Уведомление


28.12.2012 г.

„Изготвяне и разпространение на рекламни материали и форми в рамките на проект № ЕФР-03-09 „Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултура в община Смядово“.

Документи можете да изтеглите от тук.


27.12.2012 г.

„Организиране на събития по проект № ЕФР-03-09 „Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултура в община Смядово“.

Документи можете да изтеглите от тук.