Бюджет 2013 г.

 

Обяснителна записка по проекта за бюджет за 2013 г.

Докладна записка - бюджет 2013 г.

Бюджет 2013 г.

Приложение 2 - първоначален бюджет на община Смядово за 2013 г.

ОП,,Чистота, озеленяване и благоустройство" - гр. Смядово

Финансова план-сметка за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

Обяснителна записка за изпълнение на приходите и разходите по бюджета на община Смядово към 31.12.2012 г.

Приложение 5

Отчет - бюджет 2012 г.

Отчет за извън бюджетни сметки и фондове на община Смядово за 2012 г.

Дълг - годишен отчет

  

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА СМЯДОВО

ОБЩИНА Смядово

IBAN: BG 81 STSA 9300 8498 6394 00

BIC: STSABGSF

При банка ДСК клон Смядово

Кодове за вид плащане, срокове за плащане