Проекти на наредби и правилници

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Смядово

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Тази Наредба урежда:

(1) Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Смядово с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.

(2) Правата и задълженията на общинската администрация, физическите и юридическите лица, едноличните търговци, учрежденията и организациите, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, във връзка с ежедневното поддържане и опазване на чистотата на местата за обществено ползване, сградите, дворовете и прилежащите територии;

(3) Реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, третирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на твърдите битови отпадъци /ТБО/, включително биоотпадъците /БО/, строителните отпадъци /СО/, земни маси /ЗМ/, опасните битови отпадъци /ОБО/, отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ и масово разпространените отпадъци /МРО/, в това число отпадъци от опаковки /ОО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, отработени моторни масла /ОММ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излезли от употреба автомобилни гуми /ИУАГ/, както и поддържането на чистотата на територията на община Смядово.

(4) Финансовото осигуряване на дейностите по управление на отпадъците и заплащането на съответните услуги.

(5) Контрола, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба.

(6) Наредбата не се прилага за:

1. радиоактивни отпадъци;

2. отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух;

3. земя (in situ), включително неизкопана замърсена почва и трайно свързани със земята сгради;

4. незамърсена почва и други материали в естествено състояние, изкопани по време на строителни дейности, когато е сигурно, че материалът ще бъде използван за целите на строителството в естественото си състояние на площадката, от която е изкопан;

5. излезли от употреба експлозиви;

6. слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия от такава биомаса чрез процеси или методи, които не увреждат околната среда и не застрашават човешкото здраве, фекална материя;

7. отпадъчни води;

8. минни отпадъци;

9. трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са убити, за да се прекрати разпространението на епизоотични болести;

10. странични животински продукти, включително преработени продукти, по Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г., с изключение на предназначените за изгаряне, депониране или използване в съоръжение за биогаз или компост;

11. седименти, преместени в повърхностни води с цел управление на водите и водните обекти или предотвратяване на наводнения, или намаляване на последствията от наводнения и засушаване, или рекултивация на земи, ако е доказано, че това не противоречи на други закони и седиментите нямат опасни свойства.

Чл.  2. Наредбата е задължителна за населените места на територията на община Смядово и се отнася до всички физически лица, които живеят или временно пребивават на територията на общината, както и до юридическите лица, едноличните търговци, организациите и учрежденията, осъществяващи дейност на нейна територия.

Чл. 3. Лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, прилагат следния приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците:

1. предотвратяване на образуването им;

2. подготовка за повторна употреба;

3. рециклиране;

4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;

5. обезвреждане/депониране/.

Глава втора

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл.  4. (1)  Кметът на общината планира, организира и контролира управлението на битовите, строителните и масово разпространените отпадъци, образувани на територията на община Смядово, съобразно изискванията на ЗУО и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

(2) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва Общинско предприятие “Чистота, озеленяване и благоустройство” гр. Смядово на база съответното разрешително за дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

(3)  Кметът на общината отговаря за:

1. събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането.

2. осигуряването на достатъчно количество изправни съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други, така, че при определена честота на извозване, определена въз основа на информация за средното количество на битовите отпадъци, постъпила от различните райони на града и селата, да не се допуска препълването им.

3. почистването в т.ч. и от сняг на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

4.    почистването на общинските пътища от отпадъци.

5. предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали.

6. незаконните сметища и организиране на почистването им, както и за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места

7. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на общината.

8. избор на площадка, изграждане, експлоатация, закриване, рекултивация на терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови и строителни отпадъци на територията на общината.

9. информиране на обществеността, относно прилагането на  разпоредбите на настоящата наредба, чрез използване на разнообразни  форми и средства.

10. организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените места на територията на община Смядово с привличане на широко участие на обществеността.

(4)  Кметът на общината организира и определя:

1. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината, за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и разделното събиране на отпадъци от опаковки, транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им по разработен график.

2. разделното събиране и временно съхраняване на битови биоразградими отпадъци, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за  компостиране или анаеробно разграждане

3. дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци /отработени моторни масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба МПС, излязли от употреба гуми / и информира обществеността.

4. събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на община Смядово.

5. разделното събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.

6. дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване.

7. организира и контролира изпълнението на Програмата за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

8. предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите по поддържане на чистотата и размер на таксите за битови отпадъци.

9. границите на районите, включени в системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, поддържане на чистотата, както и честотата на сметоизвозване.

(5) Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от общинска администрация или общинско предприятие за изпълнение на правата и задълженията си по Настоящата наредба.

(6) Кмета на общината осигурява поддържане на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Смядово. Площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло подлежат на вписване в регистъра, поддържан от кмета на общината съгласно чл.19, ал.3, т.14 от ЗУО.

1.Регистърът по чл.4, ал.(6) се води и поддържа в електронен вид

2.За вписване в регистъра собствениците на площадките по чл.4, ал.6 подават заявление до Кмета на община Смядово.

3. На вписване в регистъра подлежат следните данни:

- ЕИК и адрес на управление;

- лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;

- адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, район на общината, име и номер на улица/булевард и интернет адрес;

- адрес на площадката на която се извършва дейността;

- наименование и код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 от ЗУО;

- номер на документ по чл.35 от ЗУО издаден от компетентния орган.

4. На вписване в регистъра подлежи всяка отделна площадка, за която има издадено разрешение за извършване на дейността от компетентния орган.

5. Всяка площадка вписана в регистъра по ал.6 може да приема отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло от физически и юридически лица, които са образували тези отпадъци при дейността си на територията на община Смядово.

6. Притежателят на разрешението/регистрационния документ се задължава да представя в община Смядово /при еколога/ справка за приетите количества по материали на всеки шест месеца. Справката се придружава от счетоводни документи за предадените количества отпадъци.

7. Лицето по т.6 няма право да приема отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло от физически и юридически лица, които извършват дейност на територията на община Смядово без площадката да е вписана в регистъра по чл.4, ал.6.

8. Лицата собствениците на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон от настоящата наредба подават заявление за вписване в регистъра по чл.4,ал.6  в срок до един месец от влизане в сила на настоящата наредба /за съществуващите такива на територията на общината/.

(7)  Кмета на общината осигурява и прави публично достояние телефонен номер, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения и да правят предложения, свързани с дейността по обработването на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на населените места.

(8) Предлага за одобрение от Общинския съвет план-сметка за разходите по поддържане на чистотата и размер на таксите за битови отпадъци.

(9)  Кметът на общината има право да възложи задълженията си по чл.4, ал. 1 и ал.2 на общинско предприятие или специализирани фирми и организации, притежаващи съответно разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по ЗУО.

(10) Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си в системите за разделно събиране на битови отпадъци, биоразградимите, строителните и масово разпространените отпадъци самостоятелно чрез Общинско предприятие “Чистота, озеленяване и благоустройство” гр. Смядово и/или сключва договори с организации по оползотворяване и  други лица, притежаващи съответното разрешение, регистрационен документ, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) .

(12) Кмета на общината разработва и изпълнява Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Смядово - неразделна част от Общинската програма за околна среда.

(13)  Общинската програма за управление на отпадъците по ал. 12:

1. се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците;

2. се разработва и приема за период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците;

3. се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия.

4. включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на Кмета на общината и изискванията по глава втора, раздел III на ЗУО;

5. се публикува на интернет страницата на община Смядово с цел осигуряване на обществен достъп.

(14) Кмета на общината може да създава и организира дейността на екоинспекции създадени с решение на общинския съвет, които имат право да съставят актове за установяване на административни нарушения по местните наредби свързани с управлението на отпадъците и опазването на околната среда на територията на община Смядово;

Глава трета

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМЯДОВО

Чл.  5. (1) Общинският съвет – Смядово:

1. Приема настоящата наредба;

2. Публикува на своята интернет страница настоящата наредба.

3. Приема решение за участие в регионално сдружение по чл. 24 на ЗУО.

4. Приема Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Смядово.

5. Определя годишния размер на таксата за битови отпадъци за всяко населено място и за всяка дейност поотделно (сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване), въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

б) събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

в) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО;

г) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) Таксата по ал. 1, т. 5 се заплаща от собствениците (ползвателите, концесионерите) на облагаеми с данък недвижими имоти по ред, определен от Общинския съвет, в левове според количеството на битовите отпадъци.

(3) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 2, размерът на таксата се определя пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.

(4) Не се допускат изменения в приетите от Общинския съвет начини за определяне размера на таксата за битови отпадъци в течение на годината.

(5) Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

Глава четвърта

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО

Чл. 6. (1) Притежателите на отпадъци са всички лица, причинители на отпадъци, както и тези в чието владение се намират те;

(2) Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците;

(3) Третирането на опасните отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда;

(4) Притежателите на отпадъци по ал.1 са длъжни:

1. да изпълняват разпоредбите на националното и местното законодателство за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци;

2. да предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими с неоползотворими отпадъци;

3. да организират безопасното съхраняване на отпадъците, до предаването им на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ;

(5) Притежателите на битови отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на община Смядово, притежаваща съответното разрешение по реда на ЗУО.

 

Чл. 7. Физическите лица пребиваващи на територията на община Смядово и юридическите лица и едноличните търговци извършващи дейност имат право:

1. Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по третиране на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на общината;

2. Да сигнализират на общинската администрация за нарушения на разпоредбите на ЗУО и настоящата наредба;

3. Да сигнализират общинската администрация за неизпълнение или за некачествено изпълнение на задълженията от лицата, извършващи дейностите по третиране на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на общината;

4. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.

 

Чл.  8. Физическите, юридическите лица и едноличните търговци са длъжни:

1. да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове, като ги опазват и не допускат повреждането им, както и разпиляване на отпадъци извън тях.

2. да спазват регламентираните с настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък.

3. да спазват разпоредбите за депониране и/или обезвреждане на строителни отпадъци и земни маси в определените за това депа.

4. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите, на които са собственици, ползватели или наематели;

5. Да почистват, в т.ч. и от сняг и поддържат чистотата на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места и др., в които живеят или стопанисват;

6. всички собственици на излезли от употреба моторни превозни средства/ИУМПС/ са длъжни да ги предадат, на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване на ИУМПС;

7. всички лица, собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, включително и на търговски обекти или части от тях, са длъжни да изхвърлят масово разпространените отпадъци /МРО/ и други оползотворими отпадъци разделно на определените за тази цел места и съдове;

8. собственици, наематели и ползватели на недвижими имоти, намиращи се в райони без изградена канализационна система са длъжни да почистват своевременно водоплътните  изгребни/септични/ ями, като не допускат замърсяване. Почистването се извършва от специализирана техника и лица, имащи сключен договор с ВиК –оператор.

9. всички лица са длъжни да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушенията.

Чл. 9. (1) Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират разделно.

(2) Всички собственици, наематели и ползватели вкл.търговските обекти или части от тях са длъжни да изхвърлят масово разпространените отпадъци в т.ч отпадъци от опаковки и други оползотворими разделно на определените от общината места и съдове.

Чл.  10. Забранява се:

1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места.

2. Изхвърлянето в съдовете за разделно събиране на отпадъци на различни по вид от обозначените и смесването им с различни оползотворими и неоползотворими компоненти, смесването включва и разреждане на опасни вещества.

3. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и от търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет.

4. Изхвърляне на едрогабаритни отпадъци извън определените за целта места и дни от определен график.

5. Изхвърляне в съдовете за битови отпадъци и около тях на отпадъци от ИУЕЕО, НУБА, от промишлеността, строителството, селското стопанство и животновъдството, както и смесването им с други отпадъци.

6. Изхвърлянето в съдовете за неопасни отпадъци и около тях на отпадъци с потенциално висок екологичен и/или здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника (в т.ч. строителни, едрогабаритни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др.).

7. Замърсяването и изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци на местата за обществено ползване.

8. Изваждане на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните (за разделно събиране) освен от лицата, на които е възложено тяхното обслужване.

9. Паленето и изгарянето на отпадъци и материали и изхвърлянето на незагасена жар в съдовете за смет, освен в случаите когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения.

10. Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и течни опасни вещества в съдовете за битови и разделно събрани отпадъци, повърхностните води,  в канализационните системи, замърсяването и разливането им и по улиците както и директно върху почвата.

11. Извършване на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на изискванията.

12. Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, местата за отдих.

13. Заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж, стоки или строителни материали, дърва или въглища за огрев извън необходимото технологично време за извършване на товаро-разтоварните работи.

14. Изхвърлянето, временно съхранение и замърсяване в съдовете за битови отпадъци и около тях на земни маси, отпадъци от строителна и селскостопанска дейност, оборска тор  и материали на места за обществено ползване и общински терени,  а също и край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита, дерета и всички комуникации, свързващи отделните имоти.

15. Транспортиране на материали, продукция, стоки и отпадъци по улиците на населените места и по републиканската и общинска пътна мрежа с транспортни средства, допускащи разпиляване и замърсяване на пътя, без надлежно уплътнени и не покрити каросерии/мрежи/, както и с непочистена и неизправна ходова част.

16. Предаването на производствени, строителни и опасни отпадъци на лица, които не притежават съответното разрешение по чл. 67 от ЗУО.

17. Разместването и повреждането на съдовете за отпадъци без съответното разрешение на общинската администрация.

18. Спирането и паркирането на пътни превозни средства по начин, който би попречил на събирането и извозването на отпадъците.

19. Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, изгарянето или друга форма на неконтролируемо управление на отпадъците.

20. Изхвърлянето на умрели животни и птици в съдовете за отпадъци, както и загробването им на различни от отредените за това терени.

21. Отговорност за спазване на наредбата носят физическите лица, едноличните търговци или юридическите лица, включително:

1. ръководителите на фирми и организации;

2. собственикът, а ако жилището е отдадено под наем - наемателят, който го обитава;

3. председателят на управителния съвет (управителят) на многофамилните жилищни сгради /в режим на етажна собственост/, във връзка с обикновеното управление на етажната собственост.

 

Чл. 11. (1) Притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в чието владение се намират те.

(2) Когато причинителите са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата в чието държание се намират отпадъците.

(3) Притежателите на отпадъци са длъжни:

1. да изпълняват разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци;

2. да поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си за третиране на отпадъци;

3. да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които не може да бъде осигурено третиране в съответствие с изискванията на ЗУО;

4. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да организират безопасното им управление;

5. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

6. в момента на поискването да осигуряват достъп на контролните органи до съоръженията, в които се образуват отпадъци, до съоръженията за съхраняване и третиране на отпадъците и до документацията по отпадъците;

7. да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с опасни отпадъци;

8. да предвидят и осъществят необходимите мерки за неразпространяване на замърсяване след закриване на обектите и дейностите, както и на инсталациите или съоръженията за третиране на отпадъци;

9. да предвидят необходимите финансови средства за:

а) изпълнение на плана за мониторинг;

б) закриване на инсталациите или на съоръженията за третиране на отпадъци;

в) следоперативен мониторинг и контрол;

10. да изготвят план за действие при възникване на аварии при осъществяване на дейности с отпадъци;

11. да уведомяват компетентните органи за предстоящи промени на суровините и технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството или вида на образуваните отпадъци и техните опасни свойства.

 

Чл. 12. При възникване на замърсяване лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Глава пета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО събиране, транспортиране, ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Чл. 13. (1) Дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на битови неопасни отпадъци се извършва от Общинско предприятие “Чистота, озеленяване и благоустройство” гр. Смядово на база съответно разрешително по реда на ЗУО.

Чл.  14. (1) Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци от районите, включени в системата за организирано сметосъбиране и за поддържане чистотата на територията на община Смядово, почистването на местата за обществено ползване, както и снегопочистването и зимното поддържане, са Ръководителя и служителите на Общинско предприятие “Чистота, озеленяване и благоустройство” гр. Смядово, на които община Смядово е възложила изпълнението на съответните дейности.

(2) Лицата по ал. 1 имат право:

1. да предлагат промени в технологичната и/или организационна схема на работа, целящи подобряване на качеството на извършваните дейности;

2. да сигнализират общинската администрация за нарушения, по смисъла на тази наредба и на ЗУО, извършени от граждани, юридически лица и едноличните търговци, и др. организации.

 

Чл.  15. Лицата по чл. 14, ал. 1 са длъжни:

1. Да изпълняват възложените дейности, качествено, в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.

2. Да изготвят и съгласуват с общинската администрация, цялостна технологична и организационна схема на работа, в т.ч. местоположението на съдовете за ТБО и маршрути за обслужването им, използвана техника за всеки конкретен район и дейност, графици за извършване на дейностите (сметопочистване, сметоизвозване, миене на улиците, зимно дежурство, измиване и дезинфекция на съдовете за ТБО и др.).

3. Да съгласуват с общинската администрация всякакви промени в технологичната и/или организационна схема на работа.

4. В случай на аварии и/или обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на дейността, незабавно да уведомят общинската администрация и предприемат всички необходими действия за максимално бързото възстановяване на нормалния цикъл на работа.

5. Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените дейности материално-техническа база (машини, съоръжения, съдове за ТБО и др.).

6.   Да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности.

7. Да измиват и дезинфекцират използваните съдове за ТБО, съгласно утвърдения график.

8.   Да водят отчет, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.).

9.  При възникване на извънредни ситуации /катастрофи, стихийни бедствия, аварии или др./ спешно да осигурят необходимите екипи и техника за изпълнение разпорежданията на Общинския съвет по сигурност.

 

Чл. 16. (1) Почистването на местата за обществено ползване се осигурява от Общинско предприятие “Чистота, озеленяване и благоустройство” гр. Смядово с изключение на  прилежащите тротоари към жилищни имоти и търговските обекти които се почистват от лицата, които ги стопанисват и експлоатират.

(2) Всички лица, собственици, наематели и ползватели на недвижими имоти или части от тях, са длъжни:

  1. да опазват, почистват и поддържат чистотата в сградите, незастроените части от имотите /дворовете/ и прилежащите територии към тях;
  2. да почистват прилежащите тротоарите пред имотите от сняг и лед, а също така и ледените висулки от сградите.

 

Чл. 17. (1) Фирмите и организациите, които образуват отпадъци различни от битовите, са длъжни да организират сами събирането и транспортирането им до сепариращата инсталация или за обезвреждане на регионално депо, ако депонирането им е разрешено.

(2) Транспортирането на отпадъците може да се извършва и от фирмите, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци въз основа на сключен договор за заплащане на услугата по третиране на съответния вид отпадък.

(3) Отговорен за дейностите по обезвреждане /депониране/ на битовите отпадъци и стопанисването на съоръжението /депото/ по време на неговата експлоатация и след това, е операторът на съоръжението за обезвреждане /депото/.

 

Чл. 18. (1) За услугите по събирането, извозването, преработването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, данъчно задължените лица на територията на община Смядово заплащат такса за битови отпадъци, определена от Общинския съвет - Смядово  съгласно чл. 5 ал. 1, т.5 от настоящата наредба.

(2)  За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

(3)  Границите на районите и видът на предлаганите услуги по ал. 1 в съответния район, както и честотата на сметоизвозване, се определят със заповед на Кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.

Глава шеста.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ЗЕМНИ МАСИ И БИООТПАДЪЦИ

Чл. 19. Извършването на дейностите по събиране, транспортиране и/или третиране на земни маси /ЗМ/ и строителни отпадъци /СО/ (вкл. строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения), е задължение на собственика, инвеститора, възложителя или изпълнителя на дейността, от която са формирани.

Чл. 20. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от премахването на строежите се извършва от възложителя, изпълнителя, инвеститора на строежа или от собственика на строителните отпадъци или от друго лице, отговарящо на изискванията по чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор.

Чл. 21. (1) Лицата извършващи строителство, разрушаване на сгради и/или доброволно премахване на строежи извършват дейността си по начин, осигуряващ последващото оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с изискванията на ЗУО.

(2) Възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни отпадъци, генерирани при строителство, разрушаване и доброволно премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване сгради

(3) Когато строителните отпадъци са генерирани по време на принудителното премахване на строежи, съгласно ЗУТ, Кмета на община Смядово носи отговорност за предаването на отделените строителни отпадъци, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране.

(4) Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строежи, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата.

 

Чл. 22. (1) Възложителят на строителни и монтажни работи, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи  е длъжен да изготви план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за:

1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м;

2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;

3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;

4. разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.

(3) Планът за управление на строителни отпадъци по ал.1 се включва в обхвата на инвестиционните проекти, а за обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план.

(4) Плановете за управление на строителни отпадъци за инвестиционните предложения се одобряват по реда на ЗУТ от ОЕСУТ, след съгласуване с еколога на община Смядово.

(5) Компетентният орган по ал. 4 /ОЕСУТ/ може да изисква предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на нередностите в случай на несъответствие с изисквания на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 14 дни от получаване на плана.

(6) Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци на обектите включва описание на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта.

(7) Документите по ал. 6 се представят на органа, издал строителното разрешение или виза за проектиране в срок до един месец след въвеждане на обекта в експлоатация.

(8) Отговорното по чл.22, ал. 1 лице е длъжно да изготви транспортен дневник на СО по време на СМР и премахване на строежи, съдържащ информация за лицата,  извършващи транспортиране  и лицата, на които се предават СО.

(9) Лицата, извършващи транспортиране на строителните отпадъци, генерирани от строителни площадки и от премахване на строежи, с изключение на строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, е длъжен да притежава регистрация по чл.35 от ЗУО.

Чл. 23. Забранено е възлагането или извършването на строителни или монтажни работи или премахване на строежи без наличие на план за управление на строителни отпадъци в случаите, когато такъв се изисква.

 

Чл. 24. (1) Кмета на община Смядово или упълномощено от него длъжностно лице издава "Разрешение  за третиране и транспортиране на земни маси (ЗМ) " за всеки отделен обект след подадена молба декларация за заявените количества земни маси и определя маршрута за транспортиране на земни маси до мястото на депониране.

(2) Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ касаят обекти, за които не се изисква изготвяне на план за управление на СО, отговорните по чл.19 лица подават заявление по образец за обектите на високото строителство, а за линейните обекти внасят такса/депозит/ в размер на строителната стойност на възстановителните работи.

(3) В протокола за откриване на строителната площадка на обекта, задължително се вписва лицето, отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ и номера на издаденото му разрешение за третиране и транспортиране на отпадъците.

(4) Задълженията за третиране и транспортиране на СО и ЗМ на съответните отговорни лица са в сила до въвеждане на обекта в експлоатация, независимо от продължителността на строителството.

 

Чл. 25. (1) Собственика, инвеститора, възложителя или изпълнителя на дейността, от която се формират СО и ЗМ, касаещи обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, както и за премахване на незаконни строежи е отговорен за третирането и транспортирането им.

 

(2) Отговорното лице по ал.(1)  е длъжно:

1. да ограничи с плътна ограда от трайни елементи определената строителна площадка или терена, както и да постави информационно–указателна табела, която да бъде актуализирана при промяна преди да е започнала каквато и да било дейност  /не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура/;

2. да не заема и да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и други терени, със строителни материали, СО и ЗМ, както и да не допуска повреждането им с тежка техника;

3. да не допуска натрупването и разхвърлянето на строителни материали и отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки. Приготвянето на варови, циментови и други разтвори върху тротоари, улични платна, дъждоприемни шахти,  озеленени площи на отстояние, не по-малко от 1.5 м.(метър и половина) от стволовете на дървета или храсти/освен в специални за целта подложки/;

4. да не допуска по време на строителството, дейностите по премахване и разрушаване, както и дейностите по третиране и транспортиране на ЗМ и СО, замърсяване на околното пространство с прахови частици;

5. да не допуска депониране и/или изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси извън местата, определени за обезвреждането, оползотворяването и/или  депонирането им;

6. да не допуска транспортиране на СО, СМ, ЗМ и други насипни товари в транспортни средства с неуплътнени и непокрити каросерии;

7. да не допуска при транспортиране на СО, СМ, ЗМ и други насипни товари замърсяване на уличните платна;

8. да не допуска формирането на временни депа и кариери за изкопни земни маси без издадено писмено разрешение от община Смядово или писмено разрешение от собствениците на частния терен;

9. да не допуска  изхвърлянето на едро-габаритни, битови и строителни отпадъци и материали директно от етажите на строителните обекти, освен в случаите когато се извършва чрез специализирано съоръжение;

10.  да не допуска изливане на остатъчния бетон от бетон-помпата върху зелени площи, тротоари, пътното платно, дъждоприемни шахти и други терени общинска собственост. При работа с бетон-помпа, остатъчния бетон да се излива в специално подготвени форми (тави) от строителя, в рамките на строителната площадка;

11. да съхранява копие от всички необходими документи /строително разрешение, план за управление на СО, разрешение за извозване на СО и ЗМ, пропуск за движение на автомобилите, извозващи СО и ЗМ и др./ на строителния обект;

12. след приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др. терени, които са били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните работи да се приемат с протокол от техническата служба при община Смядово, за да бъде възстановен внесеният депозит по чл.24 ал.2.

 

Чл. 26. Отговорното за събирането, съхранението и транспортирането на ЕБО, СО и ЗМ, образувани от ремонтната дейност на домакинства и офиси лице, е длъжно:

1. да предава за събиране и последващо оползотворяване или обезвреждане генерираните ЕБО, СО и ЗМ на лица, притежаващи съответното разрешително по реда на Закона за управление на отпадъците.

2. да съхранява отпадъците на територията на имота до предаването им за събиране, оползотворяване или обезвреждане, като не допуска разпиляването им;

3. да уведоми домоуправителя, когато ремонтните дейности предстои да бъдат извършени в многофамилна жилищна сграда;

 

Чл. 27. (1) За депонирането /обработката/ на СО и ЗМ, формирани от строителни площадки, премахването на строежите и текущи ремонти на сгради и съоръжения, с изкл. на битовите се заплащат такси, определени в лв./м3.

(2) Лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ, представят и информация за очакваното количество строителни отпадъци и излишни земни маси по време на строителството

(3) В случай, че количествата СО и ЗМ се окажат по-големи от количествата, за които е заплатена таксата, отговорното лице е длъжно да заплати дължимата такса за допълнителните количества, преди същите да бъдат извозени на депото.

(4) Извозването и депонирането на строителни отпадъци от обекти се извършва на база сключен договор с лица имащо право да извършват дейности по транспортиране и депониране на строителни отпадъци, а извозването и депонирането на излишни земни маси се извършва след издаване на разрешително и платена такса в размер на 1,50 лв./м3

Чл. 28. Депонирането /обработката/ на строителните отпадъци се извършва на най-близките, определени със съответното разрешително за това места /депа, площадки и/или съоръжения/, а депонирането /обработката/ на земните маси се извършва на определените от Кмета на общината терени.

 

Чл. 29. (1) Отговорност за дейностите по депонирането /обработка/ на СО и стопанисването на площадката на депото по време на нейната експлоатация и след това, носи операторът на депото.

(2) Операторът на депото трябва да притежава разрешение по чл. 35 от ЗУО за дейността.

Чл. 30. (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини, включително и хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост се събират разделно и се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.

1. Биоразградимите отпадъци от растителен произход, от поддържане на обществени площи, паркове и градини, както и отпадъците от поддържане на зелените площи на учебни, здравни и детски заведения се предават на отговорните лица по сметосъбирането и сметоизвозването.

2. Биоразградимите отпадъци от растителен произход, от поддържане на зелени площи към търговски обекти, производствени, стопански, административни сгради, и частни домове разположени на територията на общината се събират разделно, съхраняват се в чували на мястото на образуване и се предават за оползотворяване след предварителна заявка на отговорните лица по сметосъбирането и сметоизвозването.

3. Биоразградимите отпадъци от растителен произход от бита се събират разделно, оползотворяват се на място чрез компостиране или анаеробно разграждане или се предават за оползотворяване на определените от община Смядово места/площадки.

(2) Лицата, които образуват биоотпадъци, които не са обхванати от общинската система за разделно събиране, като лицата, извършващи озеленяване и поддържане на паркове и градини, предприятия, които преработват или съхраняват земеделски продукти и др., които образуват подобни биоотпадъци организират самостоятелни системи за тяхното разделно събиране или ги предават на общинската площадка или извършват компостиране на място.

(3) Лицата по ал. 2 оползотворяват самостоятелно биоотпадъците си след получаване на съответния документ по чл. 35 ЗУО или ги предават въз основа на сключен договор на лице, притежаващо документ по чл. 35 ЗУО.

(5) Дейностите по ал. 1 и 2 се извършват при спазване на изискванията ЗУО.

Глава седма.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ БИТА

Чл. 31. Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.

Чл. 32. Опасните отпадъци от бита се предават за оползотворяване и/или обезвреждане на общинската площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, разположена на територията на община Смядово или на лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.

Глава осма

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 33. Кметът на общината организира дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци.

Чл. 34. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват оползотворими отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, са длъжни да:

1. събират оползотворимите разделно от неоползотворимите и биоразградимите битови отпадъци;

2. предават и/или изхвърлят  в определените за целта съдове или места;

3. спазват указанията за изхвърляне на разделно събраните специфични отпадъци, посочени на съдовете за разделно събиране, както и да привеждат отпадъците във възможно най-малък обем, да ги почистват от отпадъците от хранителни и/или други остатъци или примеси и да не смесват оползотворимите отпадъци със смесените БО;

4. Не изхвърлят други отпадъци в съответния вид контейнер за разделно събиране освен обозначените;

5. Не поставят отпадъците извън съдовете за разделно събиране, независимо от обема им;

6. Не изваждат отпадъците от съдовете за разделно събиране;

(2) Лицата, извършващи търговска дейност в търговски обекти, производствени и стопански сгради, здравни заведения, заведения за хранене и развлечения, обекти за комунални и други услуги, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности, са длъжни да:

1. събират разделно отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и ги предават на община Смядово, съгласно сключен договор и утвърден  график, която притежава разрешение по чл.35 от ЗУО и комплексно разрешително, по реда на ЗООС или на организация по оползотворяване ако общината има сключен договор с организацията;

2. събират разделно в специализирани съдове и/или чували оползотворимите отпадъци, като вземат мерки за тяхното временно съхранение на територията на обекта до предаването им за оползотворяване;

(3) Лицата, извън посочените в ал.2 /учебни и детски заведения, офиси, административни сгради, както и от домакинствата/ при чиято дейност се образуват оползотворими отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, са длъжни да ги събират разделно, да ги изхвърлят в специализираните съдове от съществуващата система на община Смядово или да ги предават за оползотворяване на лица, притежаващи разрешително за съответната дейност;

Чл. 35. Във връзка с постигане целите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци - всички лица, извършващи дейности по чл.35 от ЗУО, са длъжни да предават в 30-дневен срок ежемесечни отчети за приетите количества отпадъци на еколога на община Смядово.

Глава  девета.

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ МОТОРНИ МАСЛА

Чл. 36. (1) Дейности по третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори/с изключение на дейности по събиране и предварително съхраняване на отпадъците на мястото на образуване/ се извършва от лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната си дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Чл. 37. (1) Община Смядово организира дейностите по разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци.

(2) Места за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори са и всички обекти на територията на общината, където се предлагат батерии и акумулатори.

(3) Лицата, които стопанисват обектите по ал. 2, са задължени да предвидят места за поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и да осигурят достъп до тях.

 

Чл. 38. (1) Дейности по третиране на ИУЕЕО и луминесцентни и други лампи съдържащи живак /с изключение на дейности по събиране и предварително съхраняване на отпадъците на мястото на образуване/ се извършва от лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

 

(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната си дейност в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

Чл. 39. (1) Община Смядово разработва и осигурява прилагането на система за разделно събиране на ИУЕЕО, луминесцентни и други лампи, съдържащи живак чрез:

1. лицата извършващи продажба на крайни потребители на територията й;

2. събирателен пункт, разположен на територията на общината;

3. лицата, с които община Смядово има сключени договори.

(2)  Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители са длъжни да:

1. поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита и/или други налични места за предаване на ИУЕЕО;

2. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО, образувано в бита, от сходен вид и изпълняващо същите функции, както закупеното или да приемат безплатно много малко по размер ИУЕЕО (при което нито един външен размер не надвишава 25 cm.) за търговски обекти с площ по-голяма или равна на 400 m2.

Чл. 40. (1) Дейности по третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти /с изключение на дейности по събиране и предварително съхраняване на отпадъците на мястото на образуване/ се извършва от лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната си дейност в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

Чл. 41. (1) Общината определя места за смяна на отработените моторни масла на територията й, и информира обществеността.

(2) Към местата за смяна на отработени моторни масла се включват, сервизите и бензиностанциите, отговарящи на изискванията на ЗУО или подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(3) Еднолични търговци и юридическите лица, предлагащи за продажба моторни и трансмисионни масла, поставят на подходящи и достъпни места в търговските си обекти списъка на определените по ал.1 места.

Чл. 42. Едноличен търговец или юридическо лице, което извършва смяна на масла е задължено да сключи договор, с който се гарантира събирането и предаването на отработени масла или отпадъчни нефтопродукти за оползотворяване.

Чл. 43. Лицата, които притежават отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, образувани от бита или стопанската им дейност, са длъжни да ги предават чрез приемо-предавателен протокол за оползотворяване и/или обезвреждане на определените места.

Глава десета.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ

Чл. 44. Дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и по оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешително по чл. 35 и чл. 67 от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

Чл. 45. Собственикът на излязло от употреба моторно превозно средство /ИУМПС/ е длъжен да го предаде на площадки за временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване на ИУМПС;

Чл. 46. (1) Упълномощените със заповед на кмета на общината длъжностни лица да осъществяват контролна дейност по настоящата наредба, да предприемат действия за установяване на местоположението на ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС паркирани в имоти общинска собственост се издава предписание за преместване.

(2) Длъжностните лица по ал.1 съставят констативен протокол за състояние на МПС в 2 екземпляра. При поискване екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.

(3) С издаването на предписанието за преместване на ИУМПС започва да тече 14-дневен срок за преместване на ИУМПС.

(4) Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на предписанието по ал. 3.

(5) В случай, че в срока по ал.3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за състояние на МПС по ал.2, кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица издават заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

(6) Заповедта се изпълнява от лицата, с които общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл.35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика.

(7) Когато собственикът на ИУМПС е неизвестен или макар и известен не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или поради други обективни причини, към констативния протокол по ал.2 се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика. В тези случаи заповедта за принудително преместване влиза в сила 15 дни след  поставяне на таблото за обявление и интернет страницата на община Смядово, считано от датата на поставянето й.

(8) На собствениците на ИУМПС, които не изпълнят предписанието за преместване по ал.3 се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН.

Чл. 47. (1)  Лицата, притежаващи разрешително по чл.35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и сключили договор с Кмета на общината са длъжни да:

(2) Приемат ИУМПС на денонощно охраняеми паркинги за временно съхранение и съставят констативен протокол за състоянието на ИУМПС;

(3) Водят регистър за приетите автомобили;

(4) Предават за разкомплектоване ИУМПС не по-рано от 3 месеца от датата на приемането му за временно съхранение;

(5) Освободят ИУМПС в срок до 3 работни дни в случаите, когато собственикът е поискал връщането на ИУМПС преди изтичането на срока по ал.4 и е заплатил разходите по принудителното му преместване и временно съхранение.

Чл. 48. (1) Дейности по третиране на излезли от употреба автомобилни гуми /с изключение на дейности по събиране и предварително съхраняване на отпадъците на мястото на образуване/ се извършва от лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма раздел втори на Закона за опазване на околната среда.

(2) Община Смядово разработва и осигурява прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба гуми /ИУГ/ от физически лица с битов произход чрез:

1. лицата, извършващи продажба или смяна на автомобилни гуми на крайни потребители на територията й;

2. събирателни пунктове, разположени на територията на общината;

(3) Всички лица, които извършват продажба на автомобилни гуми на крайните потребители са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табла, съдържащи информация за местата по ал.1, както и начина за приемане в търговския обект на излезлите от употреба автомобилни гуми.

(4) Всички лица, които извършват продажба или смяна на автомобилни гуми са длъжни да приемат без заплащане от страна на крайните потребители излезли от употреба гуми (ИУГ).

 

Чл.  49. Забранява се:

1. извършването на дейности по събиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми на неразрешени за това места или на площадки, неотговарящи на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

2. извършването на продажба или смяна на гуми от търговците, които не са сключили договор, с който се гарантира събирането и предаването на ИУГ за оползотворяване.

 

Чл. 50. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба гуми само на определените от община Смядово събирателни пунктове или на лица, притежаващи съответното разрешение по чл.35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма раздел втори на Закона за опазване на околната среда.

 

Чл. 51. (1) Дейностите с ОЧЦМ и отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.

(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат в случаите на обратно приемане на отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА на мястото на продажба на съответните продукти.

 

Чл. 52. (1) Предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях/ се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и/или въз основа на сключен писмен договор.

(2) Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер след представяне на декларация за произход.

(3) Предаването на отпадъци в случаите по ал. 2 се извършва на лица, притежаващи съответното разрешение по реда на ЗУО или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от община Смядово, безвъзмездно за всяка от страните.

Глава единадесета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАЧЕСТВАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ С ОТПАДЪЦИ

 

Чл. 53. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител на замърсяването се възстановяват от него.

 

Чл. 54. Когато причинителите на замърсяването с отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.

Глава дванадесета

СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

Чл. 55. Събирането и съхраняването на информация за дейностите по управление на отпадъците се осъществява съгласно изискванията на глава четвърта, раздел І от ЗУО и на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.).

Чл. 56. (1) Лицата на територията на община Смядово, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци, както и лицата, притежаващи комплексно разрешително, са длъжни да водят отчетни книги, заверени от директора на РИОСВ - Шумен. Търговците и брокерите на отпадъци са длъжни да водят отчетни книги, заверени от директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището им, а за чуждестранните лица – от директора на РИОСВ - София.

(2) Отчетните книги се водят за всяка площадка, на която се образуват и/или третират отпадъци и съдържат хронологична информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците и когато се изисква - предназначението, периодичността на събиране, начина на транспортиране и предвидените методи за третиране на отпадъците.

(3) Отчетните книги и документацията за отпадъци се съхраняват за срок от 5 години, включително след преустановяване на дейността.

(4) При закриване изцяло на дейностите на всички инсталации и съоръжения на определена площадка лицата по ал. 1 предават отчетните книги в общинската администрация, която ги съхраняват в сроковете по ал. 3.

(5) Лицата по ал. 1, както и лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, изготвят годишни отчети по отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО и на наредбата по чл. 62.

(6) Годишните отчети се изготвят за предходната година за всяка площадка въз основа на данните, съдържащи се в отчетните книги, в три еднообразни екземпляра, които се заверяват от ръководителя на предприятието с подпис и печат.

(7) Първият екземпляр на годишните отчети се представя в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) - София, вторият екземпляр се изпраща в община Смядово, а третият остава на съхранение в лицето, отговорно за управлението на площадката.

(8) Годишните отчети се съхраняват за срок от 5 години.

(9) Годишните отчети се изготвят и в случай, че през отчетния период не са образувани и не са извършвани дейности по приемане и/или третиране, но има съхранени и/или натрупани отпадъци.

(10) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци, предоставят информация и водят отчетност, съгласно наредба на Министерския съвет за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.

(11) Лицата по ал. 1 предоставят при поискване от контролните органи на община Смядово на тази наредба или от предишен притежател на отпадъците документи относно отчета и информацията за дейността по управление на отпадъците.

(12) Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци за строежите, за които не се упражнява строителен надзор, се установява с отчет до Кмета на община Смядово по образец, съгласно наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.

Глава тринадесета

КОНТРОЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

Чл. 57. (1) Кметът на общината или оправомощени от него със заповед длъжностни лица контролират:

1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;

2. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа;

3.  условията и реда за извършване на дейности с ОЧЦМ;

4.  спазването на други изисквания, определени с настоящата наредба.

(2) Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията на община Смядово.

(3) Длъжностните лица по ал. 1 извършват проверки по документи и/или проверки на място.

(4) Длъжностните лица по ал. 1 поне веднъж годишно извършват проверка на документите, които се изискват от ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му на търговците и брокерите на отпадъци и на лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и/или извършващи дейности с отпадъци.

(5) Проверката на място е независима от проверката по ал. 4 и се осъществява поне веднъж годишно в мястото на извършване на дейността и в присъствието на проверявания или на лица, които работят за него. В отсъствието на такива лица проверката се извършва с участието на поне един свидетел.

(6) Длъжностното лице, осъществяващо проверката на място, има право:

1.  на достъп в помещенията, в които се извършва контролираната дейност;

2. да изисква представянето на документите, които съгласно нормативните изисквания трябва да се намират в мястото на проверката;

3. да изисква писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице;

4. да привлича експерти в съответната област, когато проверката е сложна или изисква специални знания.

(7) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се определя 7-дневен срок за представянето им.

(8) При извършване на проверките длъжностните лица по ал. 1 съставят констативни протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения и при констатирани нарушения дават задължително предписание и определят срок за отстраняване на нарушенията.

Чл. 58. Кметовете и кметските наместници на населените места в Община Смядово:

1.Оказват контрол за прилагане изискванията на тази наредба на територията на съответните населени места.

2. Контролират изхвърлянето на всички видове отпадъци да става само на определените за целта места.

3. Осъществяват контрол за предотвратяване образуването на локални сметища на територията на населеното място.

4. Извършват контрол по чистотата на населените места, включително тротоари, алеи, паркове, площади и други места за обществено ползване.

Глава четиринадесета

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.59.(1) За нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба физическите лица се наказват с глоба, както следва:

1. за нарушения по чл.8 и чл.10 от 100 до 500 лв.

2. за нарушения  по чл.25 и чл.26 от 200 до 1000 лв.

3. за други нарушения на настоящата наредба – от 50 лв. до 300 лв.

(2) При повторно нарушение глобата се налага в двоен размер.

Чл.60. За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба едноличните търговци или юридическите лица се наказват с глоба, съответно имуществена санкция, както следва:

1.за нарушения по чл.8 и чл.10 от 200 лв. до 2000 лв.

2.за нарушения по чл.25 и чл.26  от 200 до 2000 лв.

3. за други нарушения на настоящата наредба от 100 лв. до 1000 лв.

Чл.61. За деяния, които представляват нарушения на Закона за управление на отпадъците се налагат санкциите предвидени в него.

Чл.62. Нарушения на наредбата се установяват с актове, издадени от:

1. длъжностни лица от общинска администрация, определени със заповед на Кмета на Община Смядово;

2. кметовете на кметства и кметските наместници;

3. служителите на Районно управление „Полиция” Велики Преслав към МВР.

Чл.63. (1) Наказателните постановления се издават от кмета на Общината или упълномощени от него лица;

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания;

(3) Административното наказание се налага, ако за констатирано нарушение не е предвидено по тежко наказание по друг действащ закон на Република България.

 

Чл.64. (1) Административно-наказателно отговорни по тази наредба са и непълнолетните лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.

(2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години, отговарят съответно родителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.

(3) За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

 

Чл. 65. Сумите от наложените санкции по глава четиринадесета постъпват по бюджета на община Смядово, когато наказателните постановления са издадени от Кмета на общината, и се разходват за проекти и обекти за управление на отпадъци.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.

2. „Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.

3. „Битови отпадъци“ са „отпадъци от домакинствата“ и „подобни на отпадъците от домакинствата“.

4. "Газоразрядни лампи" са луминесцентни лампи, живачни лампи, металхалогенни лампи, натриеви лампи, ксенонови лампи и други светлоизточници, при които светлината се създава в резултат на електрически разряд и газ, пари на метал или в смес от газ и пари.

5. “Данъчно задължени лица” са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти по чл. 11 от ЗМДТ (обн. ДВ бр. 17 от 1997 г.).

6. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

7. "Електрическо и електронно оборудване" са уреди, които зависят от електрически ток или електромагнитно поле, за да работят правилно, както и уреди за генериране, трансфер и измерване на такъв ток и полета, попадащи в категориите, определени в приложение № 1 на НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.

8. “Излезли от употреба гуми" са всякакъв вид гуми (външни, вътрешни и плътни), отговарящи на определението за отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

9. “Излязло от употреба МПС" е отпадък, отговарящ на едно или повече от следните условия:

а) МПС е с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (обн. ДВ бр. 31 от 2000 г.);

б) МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) МПС не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

г) МПС е предадено от собственика на площадките за събиране и временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване срещу удостоверение за унищожаване по чл. 15 от Наредба № I-45;

д) откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

10. „Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата община и поради своите характеристики изискват специално управление.

11. „Обезвреждане“ е всяка дейност, която не е оползотворяване дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.

12. „Опасни отпадъци“ са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, посочени в приложение № 3 на ЗУО (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.).

13. „Оползотворяване“ е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло.

14. „Отпадък“ е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.

15. “Отпадък от МПС" е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включва:

а) излезли от употреба моторни превозни средства;

б) материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.

16. „Отпадъци от домакинствата“ са отпадъците, образувани от домакинствата.

17. „Отпадъци от черни и цветни метали“ са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер с изключение на опасните отпадъци.

18. „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер“ са отпадъци от черни и цветни метали, получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.

19. „Отработени масла“ са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла.

20. "Площадка за третиране на отпадъци" е територия, на която с влязъл в сила ПУП се предвижда застрояване със съоръжения за третиране на отпадъци и/или поставяне на преместваеми такива.

21. „Повторна употреба“ е всяка дейност, чрез която продуктите или компонентите, които не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени.

22. „Повторно нарушение“ е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

23. "Предварително третиране" са всички физични, термични, химични или биологични процеси, включително сортирането, които променят характеристиките на отпадъците, с цел да се намали обемът им или опасните им свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши оползотворяемостта им.

24. „Предотвратяване“ са мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява:

а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл;

б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото здраве, или

в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.

25. "Премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние, което го прави негоден за ползване, при спазване нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда и на изискванията за опазване на околната среда.

26. „Притежател на отпадъци“ е причинителят на отпадъци или физическото или юридическото лице, в чието владение се намират те.

27. „Причинител на отпадъци“ е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

28. „Разделно събиране“ е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране.

29. „Рециклиране“ е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.

30. „Строителни отпадъци“ са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г.

31. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

32. "Съоръжение за третиране на отпадъци" е всяко строително съоръжение, инсталация или друго стационарно или преместваемо техническо съоръжение или оборудване, предназначено за извършване на дейности или операции по третиране на отпадъци, включително свързаните с него обслужваща техническа инфраструктура и спомагателни и обслужващи сгради, строителни съоръжения или преместваеми обекти.

33. „Третиране на отпадъците“ са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.

34. „Управление на отпадъците“ са събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези дейности, след експлоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в качеството на търговец или брокер.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата наредба се издава в съответствие с изискванията на чл. 22 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.).

§ 2. Тази наредба отменя Наредбата за организацията и финансирането на дейностите по управление на отпадъците в община Смядово, приета с Решение №295 от заседание на Общински съвет-Смядово по Протокол № 10/ 31.10.2006г.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня, следващ приемането й от Общински съвет - Смядово.

§ 4. Настоящата наредба е приета на сесия на Общински съвет - Смядово с решение № ……. отразено в Протокол № ……/………...2014 г.